Tuzemské

 

2020

12. 11. – Etika a estetika restaurování v evropském kontextu

Na příkladech konzervace či restaurování sbírkových předmětů z různých zemí je zřejmý odlišný přístup již ve fázi prvotní myšlenky jak vést zásah. Na miskách vah hodnotíme, nakolik má dílo zůstat ve své autentické podobě s patrnými stopami vhodného i necitlivého používání nebo nakolik má být po restaurování intaktní a plně funkční. Mezi obtížné otázky patří: V jak velkém rozsahu je nutno dílo doplňovat? Jak naložit s druhotnými zásahy? Která hodnota díla je významnější? Na tyto a mnoho dalších otázek se bude snažit odpovědět konference pořádaná brněnskou Vyšší odbornou školou restaurátorskou a Národním památkovým ústavem dne 12. 11. 2020 v budově VOŠ restaurátorské v Brně na Francouzské 101.
Organizátoři zatím počítají s prezenční formou, ale zvažují i možnosti přenesení do on-line formátu.
Více informací naleznete na: https://www.ssudbrno.cz/cs/vos-skola/projekty/mezinarodni-konference-etika-a-estetika-restaurovani/

Pozvánka/ plakát (.PDF)
Program CZ (.PDF)
Program EN (.PDF)

 

5. – 6. 11. – Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství.

Konference pro muzejní pracovníky, historiky, etnografy, vědecké, akademické a edukační pracovníky, demografy, archiváře, agronomy a další navazuje na tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělského muzejnictví reprezentovanou Mezinárodní asociací zemědělských muzeí, která je součástí ICOM, a u jejíhož vzniku v roce 1966 Národní zemědělské muzeum stálo.”

Konferenci připravuje Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Slovenským národným múzeem, Národním muzeem v přírodě, Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií ČR a Českou akademií zemědělských věd.

Přihlášky a více informací můžete stáhnout níže, nebo navštívit www.nmz.cz.

Přihláška na konferenci/ CZ (.docx)
Podrobné informace/ CZ (.pdf)
Call for papers/ EN (.docx)
More informations/ EN (.pdf)

2019

Zveme Vás na konferenci UNIVERSEUM, Brno, 18.-21.6.2019:
V roce 2019 se poprvé na půdě České republiky koná mezinárodní konference UNIVERSEUM, jejímž hlavním pořadatelem je Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Univerzitou Komenského. Tato síť univerzitních muzeí, archivů, knihoven atd., založená v roce 2000, si klade za cíl péči o kulturně-akademické dědictví.
konference nabízí jedinečnou možnost sdílení a výměny zkušeností s kolegy z celé Evropy. Přijďte s námi diskutovat na téma: Sítě univerzitních muzeí a sbírek k pochopení světa: formujeme příběhy vzdělanosti z historie, současnosti i pro budoucnost / University museums and collections as networks for understanding the world: shaping narratives of knowledge for the past, present, future.
Call for papers najdete ZDEa další informace ZDE.

Dne 9. 1. 2019 proběhla s podporou Českého výboru ICOM konference Co dělá současné umění v muzeu? Dialog: Architektura — prehistorie — současné umění. Konference se konala u příležitosti ukončení výstavy Inna Maaimura — první výstavy současného umění v Pavilonu Anthropos, která prezentuje vztah mezi moderní architekturou muzea a jeho obsahem a posláním. Pozvánku najdete 2019_soucasne_umeni_v_muzeu_pozvanka.

2018

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost a historická výročí, kterou pořádáme 8. až 9. listopadu v Praze. Konference se věnuje reflexi současné vzpomínkové kultury, diskutovány budou různé formy zpřítomňování historie ve veřejném prostoru, ať už v podobě filmové a televizní tvorby, vzdělávacích projektů občanských iniciativ, muzejních expozic nebo dějepisné výuky na školách. Program i registrační formulář najdete na: https://forumdvp.cz/, FB událost zde.

Konference Průzkum a restaurování povrchových úprav na dřevě
Mezinárodní konferenci uspořádala Vyšší odborná škola restaurátorská z Brna a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v univerzitním kině Scala v Brně dne 26. 10. 2018 . Organizátoři uchopili problematiku ochrany autentického povrchu uměleckořemeslných děl z pohledu restaurátora a chemika-technologa. Přednášky se zabývaly evropskými a asijskými povrchovými úpravám nábytku a polychromii na dřevě.
Konference se zúčastnili především studenti, restaurátoři, metodikové, technologové a odborná veřejnost z NPÚ, muzeí a galerií. Na programu byla mj. přednáška D. Melchar, odbornice na restaurování lakových technik z Victoria and Albert muzea Londýn, a A. Temenugové, soukromé restaurátorky polychromie z Bulharska.
Záštitu nad konferencí udělil Národní památkový ústav.
Konference se uskutečnila za podpory Ministerstva kultury ČR a Českého výboru ICOM.
Více na http://www.ssudbrno.cz/cs/vos-skola/mezinarodni-konference1/

Vážení členové, zveme Vás na požárně bezpečnostní česko-norský workshop BEZPEČNOST V MUZEU, který se uskuteční 17. – 18. 4. 2018. Cílem workshopu je širší odborná diskuze a konfrontace procesů preventivních opatření, tréninků a pravidelných školení v oblasti předmětové, prostorové a požární ochrany paměťových institucí České republiky a Norska. Účastníci workshopu budou seznámeni se systémem pravidelných školení a cvičení v jednom z největších a nejvýznamnějších norských státních muzeí – Norsk Folkemuseum v Oslo. Pro toto muzeum je požární ochrana stěžejní součástí bezpečnostního systému vzhledem k jeho charakteru sbírek. Norsk Folkemuseum je rovněž metodickým pracovištěm v oblasti preventivní konzervace a zabezpečování sbírek proti požáru a krádežím. V návaznosti na dané téma budou součástí programu workshopu rovněž ukázky použití přenosných hasicích přístrojů v praxi.

Odbor dokumentace vědy a techniky a Metodické centrum konzervace Technického muzeum v Brně ve spolupráci s pracovními skupinami Kovy a Sklo Komise Konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR pořádají odbornou konferenci Umění emailu/Technika smaltu.
Datum 29. a 30. 5. 2018. Více informací najdete ZDE.

2017

14. prosince 2017 proběhne seminář Kabinet bezpečnosti TMB a ochrana historických dřevěných staveb – příprava projektových záměrů a žádostí do FM EHP/Norska. Seminář je určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají problematikou požární a předmětové ochrany. Program najdete ZDE.

22.-24. listopadu 2017 proběhla mezinárodní konference ODVAHA K ODPOVĚDNOSTI. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století. Konference uspořádaná ve spolupráci ČV ICOM, SK ICOM a ICOM Rakousko proběhla v Moravské galerie v Brně. Přihlásilo se 130 zájemců z 11 zemí světa. Konference se zúčastnil generální ředitel ICOM pan Peter Keller, z dalších významných hostů uvádíme ministra kultury Daniela Hermana, předsedkyni mezinárodní komise ICOM pro etiku ETHICOM Sally Yerkovich, či ředitele Hiroshima Peace Memorial Museum Kenji Shigu.
Program přednášek najdete ZDE.
Podrobné informace najdete ZDE.

19.-21. září 2017 se bude konat Konference konzervátorů a restaurátorů. Jednání budou probíhat v Litomyšli. Podrobné informace najdete zde.

23. června 2017 vás zveme na seminář Muzejní expozice a jejich interiéry, který se koná ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, Nad Hradním vodojemem 13, Praha 6 od 10 hodin. Pozvánku a podrobné informace najdete ZDE.

15.-16. června 2017 proběhne česko-norský seminář Požární ochrana industriálních památek a historických budov, který se koná v rámci 36. odborného metodického dne Národního památkového ústavu, ÚOP v Brně. Podrobné informace najdete ZDE.

31.5.-3.6. 2017 proběhne 6. mezioborová konference ALMA se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění. Téma konference je Malířské dílo jako příběh. Poprvé se bude konat v Brně v prostorách Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí. Více informací nadete na: www.alma-lab.cz/cs/konference-alma-2017.

25. 5. 2017 pořádá Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války ve spolupráci s Ministerstvem kultury odborný seminář k problematice výzkumu provenience sbírkových předmětů. Více informací najdete zde.

2016

22.–24. 11. 2016 se uskuteční mezinárodní konference na téma Muzeum a změna V, kterou připravuje Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s dalšími subjekty. Ústředním tématem bude problematika vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí, a to ve všech oblastech a aspektech muzejní práce. Více informací najdete ZDE.

19.-20. 10. 2016 připravuje UNESCO Chair of Museology and World Heritage a Institute of History, University of Graz veřejné odborné přednášky a diskuzi mezinárodního projektu Open Round Table of Museology, které se budou konat v Brně. Program najdete ZDE.

9. 5. 2016 Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzeem města Bergenu a Českým výborem ICOM Vás srdečně zvou na česko-norský seminář s názvem Městská muzea a prezentace historie požárů a požární ochrany, který se koná v hlavní budově Muzea hl. města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, dne 9.6.2016 od 10 hodin. Program najdete ZDE.

5.–6. 5. 2016 ČV ICOM a Policie ČR uspořádali konferenci Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, která se zaměřila na spolupráci muzeí a ostatních paměťových institucí s Policií ČR při ochraně kulturního dědictví in situ a in fondo. Tématické bloky konference se věnovaly ochraně budov, sbírek a uchování kulturní krajiny – zejména ochraně předmětů kulturního dědictví v exteriéru. Cílem konference bylo poskytnout informace o existujících formách spolupráce vč. jejich analýzy a hledání nových postupů vedoucích ke zvýšení efektivity ochrany kulturní krajiny a kulturního dědictví ČR. V průběhu konference byla přednesena řada zajímavých příspěvků a v závěru se rozproudila debata o problémech a možnostech spolupráce muzeí a Policie ČR. Proto jsme se připravili dokument Závěry z konference Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, a věříme, že pro další práci v něm najdete oporu.

4. 4. 2016 – Římskokatolická farnost – arciděkanství v Kutné Hoře, Obec Horní Maršov, Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Brno a Arbeidsgiverorganisasjon for Kirkelige Virksomheter (Asociace církevních organizací, Norsko), ve spolupráci s  Český výborem Mezinárodní rady muzeí ICOM, Vás srdečně zvou na česko-norský seminář s názvem Církevní památky (téměř) bez bariér / Churches (Almost) Without Barriers, který se koná v Kutné Hoře dne 4. dubna 2016 v budově Arciděkanství, Jakubská 1. Přednášející budou hledat odpovědi na otázky Co znamená zpřístupnění církevního kulturního dědictví? jak je to s Otevřením spirituality církve pro všechny/kostelů v postmoderní době o pozicích moderního umění v kostelích ad. Program najdete ZDE.

16.-18. 3. 2016 – V Praze se bude konat konference OSN „Evropský Habitat“ která je součástí přípravného procesu na Třetí celosvětovou konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“, která se bude konat v říjnu 2016 v Ekvádoru  (v Quitu). Cyklus summitů OSN o bydlení a rozvoji měst je dvacetiletý; první konference „Habitat“ se konala v červnu 1976 v kanadském Vancouveru, druhá konference „Habitat II“ se konala v červnu 1996 v tureckém Istanbulu a jejím výstupem byl obsáhlý dokument „Habitat Agenda“. Cílem – a oficiálním výstupem – konference „Habitat III“ má být vyjednání a přijetí dokumentu „New Urban Agenda“ (Nová agenda pro města), reagujícího na vývoj v oblasti měst s trvale rostoucím podílem světové populace žijící ve městech (do roku 2050 to bude 70 %). Více informací najdete na: http://www.habitat3.org/prague

2015

23. 9. 2015 – Česká komise pro UNESCO ve spolupráci s Českým výborem ICOM a Českým komitétem Modrého štítu uspořádali Seminář o opatřeních k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie určený pro odborníky, kteří mohou přijít do styku s nelegálně dováženými památkami z Iráku nebo Sýrie. Seminář proběhl v prostorách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí. Program ZDE. Shrnutí a doporučení ze semináře nejdete ZDE.

2014

20.-21. 11. 2014 proběhne 5. mezioborová konference ALMA Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech. Konference se bude konat v Barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Program najdete ZDE.

4.-5. 11. 2014 Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Českým výborem ICOM, Mendelovým muzeem MU a oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakkulty Masarykovy univerzity s podporou Ministerstva kultury České republiky pořádá kolokvium Muzeum a proměny společnosti. V části programu iniciované ČV ICOM se budeme zachývat otázkami možností činnosti společností přátel muzeí. Místo konání: Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127. Program najdete ZDE.

14. 10. 2014 Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou České komise pro UNESCO pořádá konferenci Paměťové instituce a legislativa. Místo konání: Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 – Chodovec, Archivní 4. Program ke stažení ZDE.

 

2013

20.-21. 11. 2013 Národní muzeum pořádá odborné kolokvium Nové expozice – od vize k realizaci. Program s přihláškou najdete ZDE.

12.-14. 11. 2013 Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Českého výboru ICOM, Ministerstva kultury, Národního muzea a Masarykovy univerzity-Mendelova muzea uspořádali konferenci MUZEUM A ZMĚNA IV. – Dokumentace současnosti. Zde najdete podrobné informace o konferenci.

8. 10. 2013 Český komitét Modrého štítuve spolupráci s Národním archivem  pořádá seminář Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II. Seminář se bude konat v Konferenčním sále Národního archívu v Prahe na Chodovci, ulice Archivní 4. Program najdete ZDE.

7. 10. 2013 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze pořádá 3. diskusní fórum Praktické otázky mobility muzejních sbírek 2013. Akce se bude konat ve Veletržním paláci. Program najdete ZDE.

10.-12. 9. 2013 proběhla v Hodoníně Konference konzervátorů-restaurátorůpořádaná Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně a Jihomoravským  krajem  v  rámci  projektu  Porta Culturae. Podpořená také finanční dotací ČV ICOM.

Zasedání Českého výboru ICOM a setkání s předsednictvem Asociace muzeí a galerií České republiky v Boskovicích 23.-24. července 2013

2012

Zpráva z konference Konzervátorů-restaurátorů. Litoměřice, 11.-13. 9. 2012

Zasedání Českého výboru ICOM a setkání s předsednictvem Asociace muzeí a galerií České republiky na Malé Skále, 23.–24. července 2012

2011

2. výzva k překládání příspěvků na Výroční konferenci ICOM MPR: Měření (a propagace) úspěšnosti muzeí. Brno, 17.–20. září 2011

1. výzva k překládání příspěvků na Výroční konferenci ICOM MPR: Měření (a propagace) úspěšnosti muzeí. Brno, 17.–20. září 2011 

2010

Zpráva z konference NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ. Architektura a interiéry dvacátého století v uměleckém a politickém kontextu. Brno, 21.-24. dubna 2010

Pozvánka na konferenci NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ. Architektura a interiéry dvacátého století v uměleckém a politickém kontextu. Brno, 21.-24. dubna 2010

2009

Pozvánka na konferenci Hausmuseum: muzeum architektury a designu pod jednou střechou. Praha, 8. 12. 2009

Pozvánka na konferenci Českého komitétu Modrý štít: Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích. Praha, 22. ledna 2009

2008

Pozvánka na 9. konferenci ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2008, Praha 3.-4. prosince 2008

2005

Zpráva z Mezinárodní konference Muzeum a změna II. Výroční zasedání komise INTERCOM. Praha, 8.-10. listopadu 2005

2004

Zpráva z plenárního zasedání AIMA při CIMA XIV., Rožnov pod Radhoštěm, 24. září 2004

Zpráva z mezinárodního semináře „Významná místa Dvořákova pobytu a inspirace, historie – současnost“. Vysoké u Příbrami, 22.–24. září 2004

Zpráva z Konzervátorsko–restaurátorské konference. Liberec, 14.-16. září 2004