Regionální muzea

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
www.muzeumznojmo.cz
Jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě vzniklo v roce 1878 a první expozici otevřelo v roce 1889. Dnes uchovává na 400 000 sbírkových předmětů vzniklých výzkumnou a akviziční činností přírodovědných i společenskovědních pracovišť muzea. Ve své správě má muzeum 6 objektů – minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad s rotundou Sv. Kateřiny z 11.-12. století, památník vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše v Příměticích (sestavil ho v letech 1750-1754, dříve než Benjamin Franklin) a zříceninu hradu Cornštejn u Bítova. Muzejní knihovna pečuje mj. o vzácné staré tisky z oficíny premonstrátského kláštera v Louce.
On-line sbírky: https://www.muzeumznojmo.cz/O-muzeu/Sb%C3%ADrky-on-line, a další aktivity: https://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-Aktivity-online_235

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
www.muzeumbeskyd.com
Frýdecký zámek, dominanta města Frýdku-Místku, která se tyčí na vysokém kopci nad řekou Ostravicí je dnes sídlem Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. Je otevřeno celoročně a návštěvníkům nabízí dvě stálé expozice, krátkodobé výstavy, studijní knihovnu, vzdělávací aktivity (Seniorgymnázium, lekce pro školy) a bohatý kulturní program ve formě koncertů, divadelních představení, festivalů či akcí pro rodiny s dětmi. Pobočkou Muzea Beskyd je také hrad Hukvaldy.

Muzeum Brněnska
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
www.muzeumbrnenska.cz
Muzeum vzniklo v 60. letech 20. století sloučením několika samostatných institucí. Dnes ho tvoří: Podhorácké muzeum v Předklášteří (*1929), Muzeum ve Šlapanicích (*1934), Památník Mohyla míru připomínající Bitvu tří císařů vedenou Napoleonem u Slavkova 2. 12. 1805 (*1914/1923 návrh architekt Josef Fanta), Muzeum v Ivančicích (*1894 se sbírkou díla Alfonse Muchy), Památník písemnictví na Moravě ( *2005) v benediktinském klášteře v Rajhradě a Vila Löw-Beer v Brně ( *2015), která patřila rodičům Grety Tugendhat.
Virtuální prohlídky: http://muzeumbrnenska.pano3d.cz/

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
www.mjh.cz
Muzeum bylo založeno v roce 1882. Spravuje unikátní bývalé klášterní komplexy jezuitů a minoritů v Jindřichově Hradci. Muzeum Jindřichohradecka uchovává ve své sbírce přes 70 tisíc položek, což představuje více než 100 tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty. Nejznámějším exponátem muzea jsou Krýzovy jesličky, tento pohyblivý betlém obsahující téměř 1400 figur je součástí sbírek od roku 1935. Unikátní je sbírka šicích strojů Lada. Mezinárodní význam mají expozice výtvarnice a designérky Marie Hoppe-Teinitzerové a operní pěvkyně Emy Destinové.

Muzeum regionu Valašsko
Horní náměstí 2, 775 01 Vsetín
www.muzeumvalassko.cz
Muzeum se profiluje jako víceoborová organizace v oborech společenskovědních, přírodních a technických. Návštěvníky vzdělává na základě multidisciplinárního přístupu pomocí výstav, expozic, akcí a publikační činnosti, vychovává děti a mládež v environmentální oblasti. Pečuje o unikátní sbírku nábytku z ohýbaného bukového dřeva, gobelínů a osvětlovacího skla, nadregionálně cenná je sbírka starých tisků. Součástí muzea je hvězdárna, která se zabývá popularizací astronomie a dalších přírodních věd.

Muzeum T. G. M. Rakovník
Vysoká 95, 269 01 Rakovník
www.muzeumtgm.cz
Hlavní Sbírkový fond muzea je zaměřen na střední Čechy a je prezentován expozicí v Rakovníku. Další expozice jsou věnovány prvnímu čs. prezidentovi T. G. Masaryka a jeho dceři Alici G. Masarykové v Lánech. Muzeum v Novém Strašecí je zajímavé svou keltskou expozicí. Památník Joachima Barranda ve Skryjích vystavuje trilobity a představuje významného paleontologa. Muzeum Jesenice mapuje nejméně osídlenou část středočeského regionu, bývalých sudet. Síň v Nezabudicích představuje osobnost Jaroslava Fraňka.

Muzeum Těšínska
Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
www.muzeumct.cz
Muzeum Těšínska dokumentuje bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu české části Těšínského Slezska. Jeho součástí je Muzejní knihovna a studovna Silesia, Klub Muzea Těšínska, Archeopark Chotěbuz-Podobora, Kotulova dřevěnka v Havířově, Památník životické tragédie v Havířově-Životicích a nově budované Muzeum trojmezí v Jablunkově. Vydává recenzovaný neimpaktovaný časopis Těšínsko, řadu publikací, pořádá doprovodné programy a akce pro veřejnost.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
www.muzeumhk.cz
Na břehu řeky Labe, stvořená s láskou a péčí, tančí nejkrásnější budova význačného architekta Jana Kotěry v Hradci Králové. Instituce muzea založená již v roce 1880 se stále s mladistvým nadšením rozvíjí a s profesionálním zájmem sbírá vzpomínky východních Čech. K přírodovědným, historickým a archeologickým uchovávaným pamětem se řadí také Muzeum války 1866 na Chlumu, memento konfliktu, jenž patří k největším v Evropě 19. století. Poražené Rakousko ztratilo svou pozici v regionu a Prusko nastoupilo cestu k vytvoření jednotného státu Němců.
On-line je muzeum zpřístupněno zde: https://muzeumhk.cz/program/vystavy-online.html

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1, 674 01 Třebíč
www.zamek-trebic.cz
Muzeum bylo založeno v roce 1898. Představuje historii a přírodu Třebíčska. Proslulé je sbírkou dýmek, moravských vltavínů, minerálů a hornin nebo sbírkou betlémů. Každoročně organizuje zájmové akce Veletrh muzeí České republiky a Třebíčské kouření. Původně klášterní budova je s bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí zapsána v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
www.muzeummost.cz
Mostecké muzeum bylo založeno roku 1888. Od počátku shromažďuje sbírky historické, přírodovědné a umělecké s důrazem na širší Mostecko, reprezentované třemi geomorfologickými celky – Mosteckou pánví, Krušnými horami a Českým středohořím. Historicky nejvýznamnější součástí sbírek je osobní pozůstalost Ulriky von Levetzow, poslední lásky Johanna Wolfganga von Goethe. Jedním z nejvýznamnějších sbírkových objektů je poslední velkoformátový obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství. Vzácné jsou také sbírky hmyzu, zkamenělin, zbraní, textilu, umění (včetně lidového) a uměleckého řemesla.
Virtuální prohlídky: https://www.muzeummost.cz/cz/virtualni-prohlidky

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10 a Masarykovo náměstí 24, 586 01 Jihlava
www.ogv.cz
OGV v Jihlavě sídlí ve dvou cenných renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy a svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností se zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.
On-line sbírky: http://www.ogv.cz/on-line-katalog-sb a edukační programy: http://www.ogv.cz/vyzva_deti_c

Poštovní muzeum
Nové Mlýny 2, 110 00 Praha
www.postovnimuzeum.cz
Poštovní muzeum bylo zřízeno 18. prosince 1918 jako první muzeum v nově vzniklém Československu. Ve stejný den byla vydána první československá známka, známé “Hradčany” podle návrhu Alfonse Muchy. Vedle rozsáhlé sbírky československých, českých a zahraničních známek je významná i kolekce předmětů z dějin poštovní správy (zejm. hipomobilních dopravních prostředků, schránek, vývěsních štítů, stejnokrojů a telekomunikačních prostředků), která je přístupná v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě.

Regionální muzeum v Českém Krumlově
Horní ulice 152
381 01 Český Krumlov
www.muzeumck.cz
Muzeum sídlící v budově bývalého jezuitského semináře nabízí ve svých expozicích ucelený obraz o dějinách města a regionu. Rozsáhlým sbírkám z oborů archeologie, dějin umění, národopisu či farmacie vévodí keramický model města – největší svého druhu na světě. Dveře do světa historické i literární Šumavy otevírá pobočka muzea – rodný dům spisovatele Adalberta Stiftera v Horní Plané. Na protějším břehu Vltavy se nachází zámek, který je zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
www.muzeumhry.cz
Regionální muzeum a galerie v Jičíně se už od konce devatenáctého století snaží získávat, uchovávat a zpřístupňovat hmotné doklady o vývoji člověka a prostředí, ve kterém žije. Jeho sbírky a expozice zachycují vývoj a historii celého širšího regionu Jičínska a jižní části Geoparku Český ráj. Muzeum se silně orientuje na návštěvníka, kterému se zde snaží vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude cítit dobře a vstřebávání informací pro něj nebude nudným, nýbrž nevšedním a neobyčejným zážitkem. Profiluje se jako „Muzeum hry“, což chápáno především tak, že návštěva muzea má být pro návštěvníka hrou. Hrou objevování informací, hrou vnímání, hrou poznání.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
www.muzeumjilove.cz
Muzeum se specializuje na jeden z nejcennějších materiálů – zlato. Založil ho roku 1891 místní patriot a badatel Leopold Čihák. Sídlem muzea je historický dům zvaný Mince z poloviny 14. století, který byl do roku 1420 královským horním úřadem, jenž řídil veškerou těžbu v dolním Posázaví a středním Povltaví. V současné době má muzeum čtyři stálé expozice: Těžba a zpracování zlata, Ora et labora (se zaměřením na benediktinský klášter na Ostrově u Davle), Historie regionu a Tramping Posázaví. Muzeum provozuje tři těžební štoly na zlato: sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a štola Halíře. První dvě z nich jsou na značených turistických trasách v rámci naučné stezky „Jílovské zlaté doly“.
Virtuální prohlídka: http://www.muzeumjilove.pano3d.cz/, aktivity pro děti: http://www.muzeumjilove.cz/muzeum-detem-omalovanky-pracovni-listy-a-dalsi/

Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
www.rml.cz
Vlastivědné muzeum bylo založeno v roce 1891. Představuje historii svého regionu, ve stálé expozici naleznete středověké vykopávky in situ i řadu unikátních předmětů. Muzeum spravuje také Rodný byt hudebního skladatele Bedřicha Smetany a Portmoneum, jež je muzeem malíře Josefa Váchala. Muzeum je v sousedství renesančního zámku zapsaného v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Severočeské muzeum v Liberci
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
www.muzeumlb.cz
Severočeské muzeum v Liberci je nástupcem uměleckoprůmyslového muzea založeného v roce 1873. Jeho sbírka byla budována s ohledem na místní tradici sklářství a textilnictví v evropském kontextu. Jedním ze základů je kolekce více než 2 500 uměleckých předmětů darovaných roku 1904 průmyslníkem a mecenášem Heinrichem Liebiegem. Po roce 1945 byla do Severočeského muzea začleněna zrušená regionální muzea, čímž se jeho zaměření rozšířilo o přírodovědnou a vlastivědnou činnost.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
www.slovackemuzeum.cz
Muzeum se od svého vzniku roku 1914 profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr je zaměřen na celou národopisnou oblast Slovácka. V oboru archeologie a historie věnuje instituce pozornost významnému období Velké Moravy, prvního stabilního knížectví západních Slovanů. Pobočka Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově představuje domáckou výrobou destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Součástí mezinárodní kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje je Památník Velké Moravy ve Starém Městě s nově vybudovaným výzkumným a prezentačním centrem věnovaným těmto věrozvěstům.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Zámek 1
252 63 Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz
Expozice muzea se nacházejí v objektu zámku a v areálu blízkého Braunerova mlýna. Zámecké expozice akcentují období lichtenštejnské držby panství (1623-1803) a fenomén přípražských vilových letovisek 2. pol. 19. století.  Ateliér Zdenky Braunerové (1858-1934) veřejnosti představuje její osobnost a tvorbu jako malířky, grafičky a knižní výtvarnice. Připravovaná expozice Stopami věků návštěvníkům přiblíží archeologické sbírky a nabídne procházku pravěkem doplněnou o holografické projekce, počítačové perspektivy a videomapping.

Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek 2, 530 02 Pardubice
www.vcm.cz
Počátek muzea se datuje do roku 1880. Hlavní rozvoj nastal po roce 1920, kdy se muzeum přestěhovalo do renesančního zámku vystavěného rodem Pernštejnů. V současnosti je možné v muzeu navštívit rytířské sály s nástěnnými malbami, osm expozic a výstavy. K nejcennějším fondům patří české ateliérové sklo 20. století, historické zbraně, pohlednice a hračky. Součástí numismatické sbírky je unikátní nález několika stovek českých denárových mincí z poslední třetiny 10. století.

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň 3
www.zcm.cz
Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 a patří k největším muzejním ústavům v České republice. Ve svých čtyřech objektech na území Plzně zpřístupňuje sedm stálých expozic. Mimoplzeňskou pobočkou je Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Unikátní Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice, v roce 1363 ji založil český král a římský císař Karel IV.
On-line je muzeum zpřístupněno zde: https://zcm.cz/pro-navstevniky/muzeum-virtualne