Mezinárodní den muzeí

 

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Od Ameriky po Ocenánii, přes Evropu, Asii a Afriku, je Mezinárodní den muzeí každoročně významnou událostí ve světě muzeí. Tento den představují zúčastněná muzea témata a otázky týkající se všech kulturních institucí. Mezinárodní den muzeí je zároveň jedinečnou příležitostí pro muzejní pracovníky setkávat se s návštěvníky. V rámci celé společnosti jsou muzea instituce, které slouží jejímu rozvoji.
Mezinárodní den muzeí se již tradičně slaví kolem 18. května. Akce mohou probíhat v rámci jednoho dne, víkendu nebo celého týdne. Cílem je setkat se v muzeu na základě hesla « Muzeum jako významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy ».

V České republice je oslava Mezinárodního dne muzeí tradičně spjatá s pořádáním Festivalu muzejních nocí a vyhlašováním ceny Gloria musaealis, v rámci níž Český výbor ICOM uděluje zvláštní cenu. První muzejní noc proběhla 5. června 2004 zároveň v Praze a v Brně. V Praze muzejní noc organizovalo Národní muzeum ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií a návštěvníci měli možnost navštívit 19 muzeí a galerií. Ve stejný večer muzejní noc pořádala Moravská galerie v Brně. Úspěch akce inspiroval další instituce. Od té doby se muzejní noci u nás pořádají pravidelně a účastní se jich stovky muzeí a statisíce návštěvníků.

2021

Rok 2020 hluboce zasáhl celou společnost a kulturu zvláště. Muzea byla více jak 70% roku uzavřená a mnohá stojí na hraně přežití. Jak se vyrovnat s následky pandemie COVID-19? Mnohá muzea a jejich pracovníci hledají a nacházejí nové vize a cesty.

ICOM k příležitosti Mezinárodního dne muzeí tématem Budoucnost muzeí: obnova a nové vize vyzývá odborníky i veřejnost, aby vytvářeli, představovali si a sdíleli nové postupy, hodnoty, nové obchodní modely pro kulturní instituce a inovativní řešení sociálních, ekonomických a environmentálních výzev současnosti.

Kulturní sektor patří mezi nejvíce zasažené, s krátkodobými i dlouhodobými vážnými ekonomickými, sociálními a psychologickými důsledky. Tato krize však také posloužila jako katalyzátor zásadních inovací, které již probíhají, zejména zvýšeného zaměření na digitalizaci a vytváření nových forem kulturních zkušeností a způsobů jejich sdělování veřejnosti.

Nyní je čas přehodnocovat náš vztah ke společnosti, experimentovat s novými a hybridními modely kulturního působení a důrazně znovu potvrdit základní hodnotu muzeí pro budování spravedlivé a udržitelné budoucnosti.

Musíme prosazovat kreativní potenciál kultury jako hnací síly pro oživení a inovace v éře po COVIDU!

Plakát Mezinárodního dne muzeí 2021 (.PDF)

Plakát Mezinárodního dne muzeí 2021 (.JPG)

2020
Letos je téma MDM Muzea za rovnost: rozmanitost a začleňování
Posilování rozmanitosti a začleňování v našich kulturních institucích. Upozorňuje na potenciál muzeí vytvářet hodnotné zážitky pro lidi bez ohledu na jejich původ či osobní zázemí. Protože právě dnešní doba přináší muzeím jako hybatelům společenských změn a důvěryhodným institucím příležitost, aby prokázala svůj význam tak, že se budou konstruktivně zapojovat do politické, sociální a kulturní reality moderní společnosti.Více informací najdete ZDEa nebo na webu ICOMu.

Plakát ke stažení ZDE.

2019

Téma na mezinárodního dne muzeí koresponduje s tématem Generální konference ICOM v Kyotu: Museums as Cultural Hubs. The Future of Tradition – Muzea jako centra kultur. Budoucnost tradice. Muzea vytvářejí a spravují rozsáhlé sbírkové fondy a jejich úkolem je uložené předměty zkoumat a zprostředkovávat veřejnosti. Hledání nových cest interpretace uchovávaného kulturního dědictví je hlavním úkolem muzeí. Pro naši současnost a budoucnost najdeme v minulosti mnoho inspirativních příkladů hodných následování, stejně jako mement, kterých bychom se měli vyvarovat.

Více informací najdete ZDE.

2018
Téma mezinárodního dne muzeí v roce 2018 zní: Hyperpropojená muzea: Nové cesty, nové publikum. Cílem je poukázat na vztah muzeí a nových technologií a možnosti jejich využití k oslovení dalších návštěvníků.
Při úvahách o působnosti muzeí ve světě, který je stále více propojený, nelze pomíjet všechny vazby, které muzea pomáhají utvářet. Tvoří nedílnou součást společnosti, kulturní krajiny i přírodního prostředí. Nové technologie umožňují muzeím oslovovat širší veřejnost, která si k nim dosud nenašla cestu, jednoduše například prostřednictvím hashtagů. Mohou tak svá sdělení komunikovat inovativními způsoby, dostatečně atraktivními pro současnou veřejnost. Mezinárodní den muzeí 2018 chce podnítit muzea na celém světě, aby vyhledávala nové cesty a nové publikum tak, že budou zkoumat, posilovat a vytvářet nejrůznější vazby.
Vyzýváme kulturní instituce jakéhokoliv zaměření ve všech zemích světa, aby se zapojily do oslav dne muzeí, věnovaných způsobům, jimiž technologie přetvářejí naše tradiční postupy a interakce, čímž se podílejí na vzniku svébytného kulturního dědictví.

2017
Pro rok 2017, který je výročím řady rozporuplných událostí, bylo zvoleno moto Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století. Od témat tykajících se světa kolem nás v té největší šíři se nyní obracíme k bytostně dějinnému významově docela úzkému. Jeho společenský dopad je ale nesmírný. Má podnítit muzea k odvaze zabývat se složitými otázkami naší historie. Ve střední Evropě v tomto kontextu jako nejkomplikovanější vnímáme 20. století. Ve spolupráci se Slovenským komitétem ICOMu a Rakouským výborem ICOM plánujeme uspořádat na sklonku listopadu stejnojmennou konferenci. Plakát v tiskové kvalitě si můžete stáhnout ZDE. Tiskovou zprávu najdete ZDE.

2016
Heslo pro oslavu Mezinárodního dne muzeí v roce 2016 zní Muzea a kulturní krajina. Jedná se také o téma generální konference v Miláně. Plakát si stáhněte zde. Banner zde. Tiskovou zprávu najdete ZDE.
Téma Muzea a kulturní krajina spojuje přírodovědné i humanitní přístupy. Kulturní krajina představuje stále se měnící a rozvíjející prostor. Její identitu utváří geologické vrstvy proměňované působením času a také lidstva. Jednotlivci i celá společnost jsou odpovědní za ochranu a péči o ni. Tento úkol spadá i na muzea pečující o předměty a příklady hmotného i nehmotného dědictví. Český výbor ICOM a odbor pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky proto společně uspořádali konferenci Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, která se zaměří na spolupráci muzeí a ostatních paměťových institucí s Policií ČR při ochraně kulturního dědictví in situ a in fondo.
V rámci Mezinárodního dne muzeí se k oslavám připojila řada institucí, jako příklad uvádíme aktivity Moravské galerie v Brně a její zpracování tématu Muzea a kulturní krajina.

2015
V roce 2015 budeme slavit Mezinárodní den muzeí pod heslem Muzea pro udržitelnou společnost.
Jednou z největších výzev současné společnosti na celém světě je přizpůsobení moderního způsobu života limitům přírody. Proměna fungování lidské společnosti směrem k principům hájícím trvalou udržitelnost světa vyžaduje nalézání nových způsobů myšlení a konání. V této proměně hrají muzea důležitou roli, mohou prosazovat trvalou udržitelnost a fungovat jako laboratoře pro vyzkoušení nových cest. Moderní muzea musí zaujmout pevnou pozici v tomto novém kontextu a musí o nás být slyšet.
Téma Muzea pro udržitelnou společnost má veřejnosti ukázat, že i muzea hrají důležitou roli v oblasti hledání cest ke společnosti, která produkuje méně odpadů, a která lépe využívá zdroje a respektuje přírodní zákony.

 

2014
Mezinárodní den muzeí 2014 – téma “Museum collections make connections” jsme tentokrát nepřekládali doslovně a rozhodli jsme se pro motto “Muzea tvoří sbírky a lidé”. Více informací najdete na samostatných webových stránkáchhttp://network.icom.museum/international-museum-day/.

 

2013

Mezinárodní den muzeí 2013 – Muzea (paměť + kreativita) = společenský pokrok.

Mezinárodní den muzeí 2012 – Muzea v měnícím se světě

Mezinárodní den muzeí 2011 – Předměty vyprávějí váš příběh

Mezinárodní den muzeí 2010 – Muzea pro sociální harmonii

Mezinárodní den muzeí 2009 – Museums & Tourism