STAŇ SE ČLENEM

Členy ICOM se mohou stát instituce i jednotlivci. Členstvím v ICOMu deklarují svoji příslušnost k mezinárodnímu muzejnímu plénu, iniciativu podílet se na utváření muzejnictví v mezinárodním měřítku.
Členství usnadňuje budování vztahů mezi institucemi i jednotlivci v rámci světa. Vstupem do ICOMu se instituce i jednotlivci zavazují k dodržování Etického kodexu ICOM.

Členy ICOM se nemohou stát osoby a instituce, které se podílejí na obchodu s kulturními statky (aukční domy, prodejní galerie apod., včetně jejich zaměstnanců). Jejich členství je ve střetu zájmů se zájmy a etickým kodexem ICOM.

Přihlášky ke členství v ICOM:

Institucionální přihláška

Individuální přihláška

 • Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu icom@mzm.cz.
 • Veškeré informace o členských příspěvcích naleznete v sekci Členské příspěvky ZDE
 • Studenty, kteří žádají o individuální členství, žádáme, aby ke své žádosti doložili aktuální potvrzení o studiu.
 • Všechny žadatele žádáme, aby potvrdili přijetí emailové zprávy a zaslali potvrzení o příslušné platbě a poštovní adresu, na kterou je možné doručit známku.

Institucionální členství

Institucionálním členem ICOM se může stát:

 • Nezisková organizace (muzeum, galerie, památník, ústav), která dlouhodobě přispívá k rozvoji společnosti, poskytuje odpovídající služby a je otevřená veřejnosti.
 • Má za úkol spravovat sbírky hmotné i nehmotné kultury, provádět akviziční, konzervátorskou a výzkumnou činnost.
 • Svou práci zprostředkovává veřejnosti výstavními, publikačními a dalšími projekty.
 • Podílí se na vzdělávání veřejnosti.

Instituce mohou jmenovat své zástupce v mezinárodních komisích, kteří v těchto komisích mají volební právo. Jeden zástupce může být jmenovaný až to tří komisí, nebo tři zástupci instituce mohou být jmenováni do jedné až tří mezinárodních komisí.

Individuální členství

Členem ICOM se může stát každý odborný pracovník muzea, nebo student příslušné odborné školy, který sdílí program organizace, je ochoten se podřídit jejímu statutu a etických zásadám a platí pravidelně stanovené roční příspěvky. Kromě příslušnosti k národnímu výboru má každý člen právo a možnost účastnit se jako člen s volebním právem práce jedné mezinárodní odborné komise, kterou si zvolí podle své specializace a zájmu. V další odborné komisi může pracovat, avšak nemá právo volit ani být volen.

V souladu s pravidly ICOM byla ČV ICOM stanovena tato pravidla o přijímání nových individuálních členů:

 • Odborní pracovníci muzea – v rámci přihlášky vyplňují jméno instituce, jejíž jsou zaměstnanci, čímž naplňují základní podmínku členství v ICOM
 • Odborní spolupracovníci muzea – členství v ICOM nemusí být nutně svázáno se zaměstnaneckým poměrem v muzeu. Členem ICOM se může stát také osoba, která byla v zaměstnaneckém poměru s muzeem nebo galerií (emeritní pracovníci, penzionovaní pracovníci), a osoby pedagogicky působící v oboru muzeologie.
 • V případě dlouhodobé aktivity v ČV ICOM a mimořádných zásluh je výbor oprávněn udělit příslušným osobám čestné členství, které následně schvaluje vedení ICOM v Paříži.
 • V případě, že odborný zaměstnanec, nebo spolupracovník, ukončí svou spolupráci s muzei a galeriemi je povinen také ukončit své členství v ICOM.
 • Studenti vysokých a vyšších odborných škol
  • Jejichž vzdělání přímo směřuje k práci a spolupráci s muzei a galeriemi (muzeologie, dějiny umění, konzervování-restaurování)
  • Jejichž vzdělání může také směřovat k práci a spolupráci s muzei a galeriemi (historie, etnologie, sdružená uměnovědná studia, biologie, chemie, atd.). Tito studenti se mohou stát členy ICOM v případě, že doloží potvrzení o aktivní a dlouhodobé spolupráci s muzei a galeriemi, a to nikoliv pouze doložení o vykonání povinné školní praxe, ale doklad o dlouhodobé spolupráci dobrovolnické či brigádnické.
  • Studenti při úhradě pravidelného poplatku členství ICOM budou nadále pokaždé s potvrzením o zaplacení dodávat ČV ICOM aktuální potvrzení o studiu.

ICOM poskytuje svým členům tyto výhody:

 • Účast na všech konferencích a dalších akcích, které ICOM pořádá.
 • Vstup zdarma do členských muzeí po předložení legitimace s platnou známkou (legitimace individuálního člena je vystavena na jméno, každý institucionální člen má nárok na příslušný počet přenosných legitimací pro svoje zaměstnance).
 • Právo žádat informace z Informačního a dokumentačního centra v Paříži.
 • Informační čtvrtletník ICOM News zdarma (podle osobní volby v anglické, francouzské nebo španělské mutaci).
 • Časopis Museum international (institucionální členové zdarma, individuální s podstatnou slevou, opět ve zvoleném jazyce).
 • Některé národní výbory poskytují rovněž slevu na všechny muzejní publikace ve svém okruhu.
 • Účast na práci v mezinárodních komisích, přičemž v jedné jako člen s právem volebním.