Dokumenty

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN k zamezení nezákonného obchodu s kulturními statky a k boji se všemi formami podpory teroristických band
Dne 24. dubna 2017 byl Radou bezpečnosti projednána a odsouhlasena rezoluce č. 2347 (2017).
Rezoluce se týká opatření, které by měly členské státy přijmout k zamezení nezákonného obchodu s kulturními statky a k boji s jakýmikoliv formami podpory teroristických band, zejména tzv. Islámského státu (ISS) a Al Káidy a s nimi spojeným organizovaným zločinem. Při důsledném využívání stávajících konvencí pro ochranu kulturního dědictví a s touto oblastí spojených úmluv, rezolucí a usnesení hrají ústřední roli v oblasti mezinárodní spolupráce v této oblasti UNESCO, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu a INTERPOL.
Rada odmítá a odsuzuje nezákonné ničení kulturního dědictví, zejména sakrálního charakteru, stejně tak i pocházejícího z archeologických lokalit, muzeí, knihoven a dalších lokalit. Zdůrazňuje nutnost potlačení jakéhokoliv obchoduj s ISIL, Frontou Al – Nusra a dalšími osobami nebo skupinami, spojenými s Al Káidou. Požaduje po členských státech přijetí opatření k zamezení nezákonného pohybu a obchodu s kulturními statky, vč. zavedení potřebné legislativy. Vyzývá členské státy ke spolupráci při pátrání po těchto kulturních statcích stejně tak i při uplatňování jejich možných konfiskací, restitucí a uplatňování trestní zodpovědnosti vč. spolupráce při soudních procesech s pachateli zločinů proti kulturnímu dědictví a k podpisu relevantních mezinárodních úmluv, pokud tak dosud neučinily. Klade důraz na přijetí potřebných kroků ke zvýšení úrovně prevence a dokumentace a inventarizace ohrožených kulturních statků, vč. databázových systémů s informacemi o zmizelých předmětech a způsobech jejich legislativní ochrany. Vyzývá členské státy také k vytváření edukativních programů k potřebě ochrany kulturního dědictví.
Dotčené organizace OSN mají podat zprávu o plnění této rezoluce Radě bezpečnosti do konce tohoto roku.
Plný text rezoluce v angličtině najdete ZDE


UNESCO 
Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society, 2015
Po 55 letech připravilo UNESCO dokument zabývající se současností a budoucností muzeí. Ve dnech 27.-28. května 2015 proběhlo v UNESCu mezinárodní jednání, jehož výsledkem je Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society – v českém překladu Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti. Dokument byl schválený v listopadu 2015 na zasedání UNESCO.
Dokument byl připraven v úzké spolupráci s ICOM a jednání bylo sponzorováno Brazílií a Českou republikou.
Dokument stanovuje základní funkce muzeí a sbírek, jejich definici a specifika, kterými jsou: ochrana kulturního dědictví, výzkum, zprostředkovávání veřejnosti, vzdělávání. Zabývá se i vzájemným vztahem muzeí a společnosti, otázkami jako je globalizace, ekonomický vývoj, kvalita života, sociální role muzeí, provázanost s IT.
Česká republika se aktivně podílela na přípravách dokumentu i na samotném jednání. Překlad byl představený na plenárním zasedání ČV ICOM v únoru 2016. Za připomínky k překladu děkujeme především pracovníkům Ústavu archeologie a muzeologie a Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FFMU v Brně, dále Asociaci muzeí a galerií ČR, Radě galerií ČR, Českému svazu muzeí v přírodě.

V listopadu 2016 se v čínském Šenčenu (Shen-zhen) konalo UNESCO High Level Forum on Museums. Mezi delegáty byli početně zastoupení také členové ICOMu. Hlavním bodem programu byla implementace UNESCO Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti z roku 2016 a hlavním výstupem se stala Šenčenská deklarace o muzeích a sbírkách. Zprávu najdete ZDE.

Digitalizace
V souvislosti s rozvojem technologií se rapidně zvýšil objem digitálně uchovávaných informací. Jejich uchovávání ve srovnání s tradičními formami (fyzická forma – papír, dokumenty, knihy) je však méně trvalé, a tak je třeba zajistit jejich dlouhodobé uchování. K tomuto účelu slouží také pokyny The UNESCO/PERSIST Guidelines on the selection of digital heritage for long-term preservation, doprovázený komentářem Fundamental principles of digitization of documentary heritage. České resumé je k dispozici ZDE.