Co je ICOM

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO. Byla založena roku 1946 z iniciativy Chaucey J. Hamlina (USA) a Georgess Sallese (Francie). V roce 2013 se v ICOM sdružovalo 32 969 členů z 20.000 muzeí – individuálních (muzejní pracovníci a spolupracovníci) nebo institucionálních (muzea a příbuzné instituce) – ze 137 států a oblastí, ve 115 národních výborech, 31 mezinárodních komisích, 5 regionálních aliancích, 18 přidružených organizacích, 7 technických komisích a mnoha dalších pracovních skupinách. Zastupují všechny druhy muzeí – vědy a techniky, umění, archeologie a historie, etnografie, přírodních věd atd., jakož i instituce podobného zaměření, např. zoologické zahrady, akvária, botanické zahrady.

Nejvyššími orgány ICOM jsou poradní sbor, výkonná rada v čele s prezidentem a valné shromáždění.

Poradní sbor tvoří předsedové národních výborů, mezinárodních komisí a přidružených organizací. Scházejí se nejméně jedenkrát ročně, aby zhodnotili činnost rady a sekretariátu za minulé období, projednali další program, rozpočet a dali svá doporučení výkonné radě. V čele poradního sboru stojí volený předseda, přičemž předseda je ex officio členem výkonné rady.

Výkonná rada je na návrh poradního sboru volena z členů ICOM každé tři roky při generální konferenci, a to v následujícím složení: prezident, volený přímou volbou, dva viceprezidenti, pokladník a pět členů rady. Každý národní výbor má při volbách ve valném shromáždění pět platných hlasů. Orgány a postupy národních výborů jsou zakotveny ve statutech, přičemž statut Českého výboru ICOM je k dispozici v českém znění.

Sekretariát ICOM sídlí v budově UNESCO v Paříži. Koordinuje činnost a programy národních výborů i mezinárodních komisí. Poskytuje technickou pomoc muzejním projektům a odborné výchově muzejníků v mnoha zemích.

Informační a dokumentační středisko UNESCO-ICOM sídlí rovněž v Paříži a je nejrozsáhlejším pramenem informací ze všech oborů muzejnictví na světě. Shromažďuje informace o akcích, muzeologickou literaturu z celého světa a na požádání provádí rešerše a podává potřebné informace.

 

Cílem národních výborů ICOM a jejich regionálních sdružení je podporovat muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči o sbírky a jejich uchování, při prezentaci materiálu i při zvyšování vědecké kvalifikace muzejních pracovníků. Tyto cíle jsou naplňovány především koordinační činností, šířením informací o dění a stavu oboru v celosvětovém měřítku, sjednáváním spolupráce, poskytováním stipendií a zastupováním zájmů oboru jak na mezinárodním poli, tak na domácí půdě.

 

Mezinárodní odborné komise jsou hlavním nástrojem pro podporu a rozvoj vědeckého výzkumu, pro výměnu informací, zkušeností, popřípadě i sbírek nebo výstav a také pro další vzdělávání pracovníků v příslušných specializacích.

ICOM je přidružená organizace, jejímž cílem je získávat finanční prostředky a napomáhat při zvyšování prestiže muzeí, ICOM a jeho členů v mezinárodním měřítku

 

Členem ICOM se může stát každý odborný pracovník muzea, či student příslušné odborné školy, který sdílí program organizace, je ochoten se podřídit jejímu statutu a etických zásadám a platí pravidelně stanovené roční příspěvky. Kromě příslušnosti k národnímu výboru má každý člen právo a možnost účastnit se jako člen s volebním právem práce jedné mezinárodní odborné komise, kterou si zvolí podle své specializace a zájmu. V další odborné komisi může pracovat, avšak nemá právo volit ani být volen. Na základě této definice by bylo nutné přistoupit k mnohem přísnějšímu výběru členů, což by však vedlo k omezení možností přijímání členů, kteří se aktivně podílí na muzejních akcích a nejsou přímo odborní pracovníci muzea.