Vzdělávání a výzkum

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, 170 22 Praha
www.avu.cz
Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Vznikla roku 1799 původně jako kreslířská akademie a rok na to zahájila svoji činnost. V roce 1990 proběhla zásadní reforma, která AVU otevřela plné škále výtvarných přístupů charakteristických pro současné umění. V současnosti na akademii funguje 18 ateliérů, od malby, grafiky, sochy, kresby, nových médií a intermediální tvorby až po architekturu či restaurování výtvarných děl malířských a sochařských. AVU je zároveň i významnou kulturní institucí, která se podílí na formování a rozvoji kultury a společnosti.

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
www.fmk.utb.cz
Fakulta od svého založení v roce 2002 vzdělává studenty v oborech animované a audiovizuální tvorby, designu i marketingu a managementu umění. Fakulta od roku 2018 provozuje vlastní galerii s názvem G18 přímo v kampusu Univerzity Tomáše Bati. Galerie G18 se orientuje na současné umění, a především reflexi současných trendů v oblasti designu i multimediální tvorby. Fakulta vzdělává nejen budoucí designéry, ale také teoretiky a pracovníky muzeí a galerií.

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
Údolní 244/53, 602 00 Brno
https://favu.vut.cz
Spojení umělecké fakulty a technické univerzity je neobvyklou záležitostí v České republice i ve světě, která umožňuje studentům umění kontakt s moderními technologiemi. Fakulta výtvarných umění nabízí vzdělávání studentů v celém spektru výtvarných aktivit i současných trendů od užitého designu, volného umění až k teorii a dějinám umění. Součástí fakulty je také Galerie FaVU, která nabízí nastupující generaci výtvarníků i kurátorů živý komunikační prostor a zároveň umožňuje dialog mezi veřejností a akademickým prostředím.

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Joštova 13, 602 00 Brno
www.archeo-muzeo.phil.muni.cz
Katedra vznikla v roce 1994 uzavřením dohody mezi představiteli UNESCO a Masarykovy univerzity a stala se tak první institucí svého druhu v České republice. Katedra v současnosti směřuje k podpoře celospolečenského vědomí úlohy muzeí pro trvale udržitelný rozvoj společnosti, posilování jejího významu a poznatků paměti minulých generací. Profiluje se jako centrum setkávání a výměny poznatků z oblasti muzeologie a s ní souvisejících oborů a soustřeďuje se na spolupráci s pracovišti, které se zabývají fenoménem kulturního dědictví.

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola
Husova 537/10, 602 00 Brno
www.ssudbrno.cz
Střední a vyšší odborná škola vzdělává umělecky a řemeslně nadané studenty pro budoucí působení v oblastech současné kultury, umění a péče o kulturní dědictví. Uchazeči o studium si mohou vybrat z široké nabídky zaměření od interiérového, přes produktový, grafický, textilní, oděvní až po textilní design, fotografii, ilustraci, malířství nebo restaurování nábytku a malby. Škola zajišťuje odborné praxe v zahraničí a pořádá mezinárodní konference.

Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity
Veveří 470/28, 602 00 Brno
www.dejinyumeni.phil.muni.cz
Seminář dějin umění nabízí studentům celou šíři studia dějin umění od antiky až po současnost. Připravuje budoucí odborníky v oborech týkajících se umění a muzeí. Budoucí muzejní a galerijní profesionálové se seznamují s uměním od svých počátků do dnešních dnů a osvojují si veškeré dovednosti od zařazování umění do dějinných etap, přes jejich analýzu, interpretaci ve všech souvislostech ať už stylových, nebo politicko-historických, sociálních a kulturních.

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Joštova 13, 602 00 Brno
www.archeo-muzeo.phil.muni.cz
Ústav archeologie a muzeologie organizačně zahrnuje humanitní obory archeologii, klasickou archeologii a muzeologii. Jeho integrální součást tvoří oddělení muzeologie, jehož historie spadá do 60. let minulého století a je spjata s výraznými osobnosti světové muzeologie Janem Jelínkem a Zbyňkem Zbyslavem Stránským. Oddělení se v současné době věnuje odborné přípravě studentů v bakalářském a magisterském cyklu a vědeckému výzkumu zahrnujícímu především oblast historické muzeologie, muzejní prezentace a muzejní pedagogiky.

Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4, 110 00 Praha
www.udu.cas.cz
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky je veřejnou výzkumnou institucí, přispívající k poznání a ochraně evropských kulturních hodnot. Byl založen v roce 1953 jako Kabinet pro teorii a dějiny umění Československé Akademie věd. Jeho hlavní náplní je systematický výzkum dějin a teorie výtvarného umění včetně architektury, urbanismu a památkové péče, a dějin a teorie hudby. Badatelské výsledky ústavu zvyšují nejen úroveň poznání a vzdělanosti, ale mají nezastupitelnou roli v praxi.

Ústav evropské etnologie (FF Masarykovy univerzity v Brně)
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
www.etnologie.phil.muni.cz
Ústav evropské etnologie je pedagogickým a vědeckým pracovištěm, které propojuje přístupy historických a sociálních věd. Ve svých programech nabízí studium etnologie jako komparativní vědy o člověku a jeho kultuře. Zaměřuje se na tradiční kulturu střední Evropy, etnické procesy, identitu, každodennost, nemateriální kulturní dědictví či masovou kulturu. Studenti si osvojují nejen teoretické znalosti a orientaci v reáliích, ale získávají také praktické dovednosti pro práci v terénu či v paměťových institucích.

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Masarykova 343/37, 746 01 Opava
www.fpf.slu.cz
Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě nabízí zajímavé spektrum akademicky i profesně orientovaných studijních programů v oblasti vzdělávání Historické vědy se zaměřením na historii, památkovou péči, muzeologii a kulturní dědictví. Jeho pracovníci se ve svém výzkumu soustředí kromě dějin a kulturního dědictví historického Slezska zejména na kulturní dějiny s akcentem na dějiny volného času.

Ústav hudební vědy (FF Masarykovy univerzity v Brně)
Janáčkovo nám. 654/2a, 602 00 Brno
www.music.phil.muni.cz
Ústav byl založen po vzniku Masarykovy univerzity ve 20. letech 20. století, vychoval stovky muzikologů a kulturních pracovníků, na jeho půdě vznikla řada stěžejních muzikologických i uměnovědných prací. Ústav vydává odborný časopis Musicologica Brunensia a pořádá mezinárodní hudebněvědná kolokvia. Zajišťuje studijní programy Hudební věda, Teorie interaktivních médií, Sdružená uměnovědná studia, Teorie a provozovací praxe staré hudby, Management v kultuře, Učitelství estetické výchovy pro střední školy, Zvukový design a multimediální technologie či Digitální kultura a kreativní průmysly.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha
www.umprum.cz
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi a její absolventi jsou respektovanými odborníky. Mimo vzdělávání se věnuje i výstavní činnosti. Na konci každého semestru se koná celoškolní prezentace studentských prací “Artsemestr“. Mimo to UMPRUM pořádá více než 15 výstavních akcí ročně, z toho polovinu v zahraničí. Od roku 2001 ve své budově provozuje Galerii UM, jejíž výstavní program se zaměřuje na prezentaci prací studentů a absolventů školy. Dále v prostoru podchodu metra B na Karlově náměstí provozuje studentskou Galerii NIKA.