Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

July 1, 2017

Pozvánka na Kolokvium Přerov 2016, které se uskuteční 27.-28. 6. 2016. Téma zní: Jak pracuje tým (Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi)

Vážení paní ředitelky, páni ředitelé, milé kolegyně a kolegové, 

zdravím Vás z přerovského muzea jménem výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR, z.s. Posíleni bohatstvím krásné jarní přírody si Vás tímto dovolujeme pozvat na letošní pilotní akci naší komise, která je pomyslnou tečkou za celou řadou muzejněpedagogických akcí a aktivit, na jejichž přípravách a realizaci se tu více, tu méně podíleli členové jejího výboru. Právě jim již brzy skončí tříleté funkční období a snad právě proto se zdá být symbolické zakončit činnost stávajícího výboru na místě, na němž se zrodilo v hlavě jeho předsedkyně nemálo zajímavých projektů. Věříme, že KOLOKVIUM PŘEROV 2016, které se uskuteční ve dnech 27. a 28. června 2016 přinese stejně jako předchozí akce užitek nejen profesnímu růstu jednotlivců, ale také přispěje ke kultivaci muzejní praxe jako takové a zároveň poskytne odborné podněty k možnému obohacení oboru.

S ohledem na obsah strategického plánu výboru naší komise směřuje obsah připravovaného přerovského kolokvia především k naplňování jeho prvního, tudíž i logicky vzato… zcela zásadního bodu – cílí k podpoře rozvoje profesní a meziprofesní spolupráce.

Věříme, že téma Jak pracuje tým (Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi)které se ukrývá za uvedeným titulem přerovské akce osloví nejen muzejní pedagogy, lektory, průvodce, kustody, ale také všechny ostatní muzejníky, bez jejichž poctivého přičinění by mnohé kulturní produkty pro návštěvníky vůbec nevznikly nebo by zdaleka nedosahovaly požadované kvality. Do přerovského muzea, které je spolupořadatelem Kolokvia, tentokrát zveme zástupce úplně všech muzejních profesí, kteří se chtějí dozvědět více o zvláštní hodnotě práce v týmu a poučit se o dobrých zkušenostech s navyšováním efektivity muzejní práce. S tím úzce souvisí i naše snaha využít participace výboru Komise pro muzejní management AMG ČR, z. s. na naši akci a dovolit si mezi nás tentokrát přizvat také vedoucí pracovníky, včetně ředitelů muzejních institucí, kteří nesou zvlášť velký díl zodpovědnosti za rozvoj “nové kultury” českého muzejnictví. S ohledem na to, že jde v posledních letech o stále častěji diskutované téma, Kolokvium podpořilo i několik oslovených předsedů výborů dalších profesních komisí, jejichž členy na přerovské akci také rádi přivítáme. 

PŘIHLÁŠKA

Pokud Vás přiložený program dvoudenní akce zaujme odbornou tematikou, pestrostí připravených aktivit nebo snad svou zajímavou kulturní nabídkou, včetně dvou zcela netradičních vystoupení, přijeďte za námi na Moravu naslouchat zkušeným přednášejícím, ale také v rámci diskusních stolů připravených pro celou stovku účastníků sdílet své názory a tím podpořit mezioborovou profesní komunikaci na téma Jak pracuje tým

Přihlašovat se můžete prostřednictvím uživatelsky přívětivého googlovského formuláře, který naleznete na odkaze: https://docs.google.com/forms/d/1NEPE_ICNeyPd_6qh1os9c80A2x0SnYc5QXpozbWOdNU/viewform

 

Na osobní setkání s vámi se těší Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., předsedkyně výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR, z. s.

TERMÍNY

10. 6. 2016 Termín pro zaslání přihlášek pro PASIVNÍ účastníky.
13. 5. 2016 Termín pro zaslání přihlášek pro AKTIVNÍ účastníky s prezentací práce v týmu (viz VI. blok). Kromě přihlášky zašlou vedoucí týmu do téhož data také názvy svých prezentací a jejich anotace (v rozsahu max. 400 znaků) na adresu: cermakova@muzeum.ji.cz. Do 10. 6. 2016 pak na stejnou adresu dodají hotové prezentace v PowerPointu (ve formátu 20×20). 
10. 6. 2016 Termín pro zaslání přihlášek pro AKTIVNÍ účastníky s odborným příspěvkem (viz II. blok). Kromě přihlášky zašlou přednášející do téhož data své prezentace k odborným příspěvkům a krátké profesní medailony na adresu: tomeskova@prerovmuzeum.cz. S ohledem na včasné zajištění odborných materiálů k možnému vzniku plánovaného sborníku budou o termínu odevzdání hotových textů jejich autoři informováni s dostatečným předstihem.

[instagram-feed]