Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

November 23, 2020

Moravské zemské muzeum vypisuje výběrové řízení na pozici “Vedoucí archeologického ústavu Historického muzea MZM”

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, státní příspěvková organizace, Zelný trh 6, 659 37 Brno

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici vedoucí Archeologického ústavu Historického muzea Moravského zemského muzea

Charakteristika pozice:

V rámci svého pověření odpovídá za odborné, vědecké a organizační řízení Archeologického ústavu v souladu s platnými právními normami a koncepcí rozvoje MZM. Zpracovává odborné posudky a podílí se na konzultační službě Archeologického ústavu. Zajišťuje tuzemské a zahraniční zápůjčky a výpůjčky sbírkových předmětů z více organizací, včetně koordinace těchto zápůjček a výpůjček.  Pravidelně provádí revize sbírek.

Předpoklady pro výkon funkce:

–       vysokoškolské vzdělání – vědecký titul Ph.D., nebo odborný titul PhDr

–       absolvent magisterského studia oboru archeologie se zaměřením na pravěk nebo středověk

–       kompetentnost, představující potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti uplatňované při výkonu funkce vedoucího Archeologického ústavu (znalost specializované legislativy zákon č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění a související legislativy)

–       odborná praxe minimálně 5 let v paměťové či vědecké instituci ve vedoucí pozici

–       odpovídající praxe při vedení lidí

–    zkušenost s archeologickým výzkumem vítána

–     schopnost muzejně-odborného a vědeckého zpracování a vyhodnocení archeologických nálezů až do úrovně vědeckého pojednání ve formě studie, případně knihy (žádáme k přihlášce přiložit výběrovou Bibliografii za posledních 5 let)

–       zkušenosti s řešením grantových a dotačních titulů výhodou

–    manažerské předpoklady, organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost; časová flexibilita

–       aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka (AJ, NJ- výhodou)
–       počítačová a informační gramotnost, trestní bezúhonnost

Předpokládaný nástup:  1. 2. 2021 nebo dohodou

Pracovní poměr bude uzavřen na plný pracovní úvazek, na dobu určitou jeden rok s následnou možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou.

Platové zařazení:

  1. platová třída dle platových tarifů státních příspěvkových organizací

Do přihlášky k výběrovému řízení uchazeč/ka uvede jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní spojení, e-mail a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč/ka připojí tyto doklady:

  • motivační dopis (uvítáme argumenty pro Vaše přijetí, profesní orientaci, osobnostní rysy atd.);
  • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních se stručným popisem vykonávaných prací a o odborných znalostech a dovednostech;
  • seznam výběrové Bibliografie za posledních 5 let
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
  • výpis z rejstříku trestů v originále nebo ověřené kopii ne starší než 3 měsíce;
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení (ve smyslu GDPR)

Přihlášky zasílejte elektronicky na email kbednarikova@mzm.cz s označením „Výběrové řízení – „vedoucí Archeologického ústavu “ nejpozději do 7. 12. 2020 nebo poštou do 7. 12. 2020 na adresu: Moravské zemské muzeum, Mgr. Katarína Bednáriková, Zelný trh 6, 659 37 Brno

V Brně dne 20. 11. 2020

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel
Moravského zemského muzea

[instagram-feed]