Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

July 1, 2017

Ministerstvo kultury ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Památníku Lidice, státní příspěvkové organizace

Požadujeme:

ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně

nejméně pětiletou praxi v řízení pracovních týmů

znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace

znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou

schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu

schopnost dlouhodobé koncepční práce

základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky

znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea

aktivní znalost anglického, případně německého jazyka

schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

označení výběrového řízení,

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:

strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

představu o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji Památníku Lidice v rozsahu do 5 normostran v souladu se střednědobou koncepcí instituce

motivační dopis

souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání

originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)

negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971)

čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989 ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971)

Nabízíme:

platové zařazení do tarifní třídy T 15, příplatek za vedení, osobní ohodnocení

Základní informace a podklady pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR a Památníku Lidice:

Střednědobá koncepce rozvoje instituce

Zřizovací listina

Výroční zprávy od roku 2010

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráčková, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, tel.: +420 257 085 457, e-mail: hana.vondrackova@mkcr.cz

Upozorňujeme

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury České republiky nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do středy 16. listopadu 2016 včetně na adresu: Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské náměstí 1,  118 11 Praha 1 v obálce označené ŘPL – KONKURZ – NEOTEVÍRAT.

[instagram-feed]