STAŇ SE ČLENEM

Členy ICOM se mohou stát instituce i jednotlivci. Členstvím v ICOMu deklarují svoji příslušnost k mezinárodnímu muzejnickému plénu, iniciativu podílet se na utváření muzejnictví v mezinárodním měřítku.
Členství usnadňuje budování vztahů mezi institucemi i jednotlivci v rámci světa. Vstupen do ICOMu se instituce i jednotlivci zavazují k dodržování Etického kodexu ICOM.

Osoby a instituce, kteří se podílejí na obchodu s kulturními statky (aukční domy, prodejní galerie apod. včetně jejich zaměstnanců) se nemohou stát členy ICOMu. Jejich členství je ve střetu zájmů se zájmy ICOMu.

Zde naleznete přihlášku do ICOM:
Institucionální členství
Individuální členství

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu icom@mzm.cz.

Vážení členové, dovolujeme si Vám oznámit, že výše členských příspěvků na rok 2019 bude stejná jako v roce 2018, tedy:

Individuální členství ICOM:
Řádní členové: 1 610
Důchodci: 644
Studenti: 644

Poplatky za institucionální členství ICOM:
U institucí se výše příspěvku stanovuje dle výše provozního rozpočtu instituce. Prosíme statutární zástupce, aby své instituce dle rozpočtu zařadili a zaplatili příslušnou částku. Na výši příspěvku pak závisí počet průkazek (viz. níže).

Výše provozního rozpočtu instituce:
Méně než 750 000 Kč výše příspěvku 6 955 Kč 3 průkazky
750 000 – 2 500 000 Kč výše příspěvku 8 694 Kč 4 průkazky
2 500 000 – 25 000 000 Kč výše příspěvku 12 526 Kč 5 průkazek
25 000 000 – 125 000 000 Kč výše příspěvku 15 231 Kč 6 průkazek
125 000 000 – 250 000 000 Kč výše příspěvku 17 420 Kč 7 průkazek
více než 250 000 000 Kč výše příspěvku 26 790 Kč 8 průkazek

Členské příspěvky prosím zaplaťte bankovním převodem na účet Českého výboru ICOM v Komerční bance a.s., číslo účtu 29230061/0100, IBAN: CZ4801000000000029230061, SWIFT: KOMBCPPXXX a zřetelně identifikujte platbu svým jménem, jménem své instituce a jako variabilní symbol zadejte číslo svého ICOM průkazu. Prosím všechny platby provést na účet, hotovostní platby nepřijímáme. Při platbě členských příspěvků ze zahraničí, prosím o zaplacení bankovních poplatků na úkor plátce.

Termín pro zaplacení příspěvků je do 15. ledna 2019.

Studenty prosím o nové potvrzení o studiu na školní rok 2018/9. Vás všechny prosím o potvrzení přijetí emailové zprávy, zaslání potvrzení o příslušné platbě a poštovní adresy, na kterou je možno odeslat známku.

Institucionální členství

Institucionálním členem ICOMu se může stát nezisková organizace (muzeum, galerie), která dlouhodobě přispívá k rozvoji společnosti, poskytuje odpovídající služby a je otevřená veřejnosti. Má za úkol spravovat sbírky hmotné i nehmotné kutury, provádět akviziční, konzervátorskou a výzkumnou činnost. Svou práci zprostředkovává veřejnosti výstavními, publikačními a dalšími projekty. Podílí se na vzdělávání veřejnosti.

Instituce mohou jmenovat své zástupce v mezinárodních komisích, kteří v těchto komisích mají volební právo. Jeden zástupce může být jmenovaný až to tří komisí, nebo tři zástupci instituce mohou být jmenováni do jedné až tří mezinárodních komisí.

Individuální členství

Členem ICOM se může stát každý odborný pracovník muzea, nebo student příslušné odborné školy, který sdílí program organizace, je ochoten se podřídit jejímu statutu a etických zásadám a platí pravidelně stanovené roční příspěvky. Kromě příslušnosti k národnímu výboru má každý člen právo a možnost účastnit se jako člen s volebním právem práce jedné mezinárodní odborné komise, kterou si zvolí podle své specializace a zájmu. V další odborné komisi může pracovat, avšak nemá právo volit ani být volen.

V souladu s pravidly ICOM byla ČV ICOM stanovena pravidla o přijímání nových individuálních členů:

odborní pracovníci muzea – v rámci přihlášky vyplňují jméno instituce, jejíž jsou zaměstnanci, čímž naplňují základní podmínku členství v ICOM

odborní spolupracovníci muzea – členství v ICOM nemusí být nutně svázáno se zaměstnaneckým poměrem v muzeu. Členem ICOM se může stát také osoba, která byla v zaměstnaneckém poměru s muzeem nebo galerií (emeritní pracovníci, penzionovaní pracovníci), a osoby pegagogicky působící v oboru muzeologie.

– v případě dlouhodobé aktivity v ČV ICOM a mimořádných zásluh je výbor oprávněn udělit příslušným osobám čestné členství, které následně schvaluje vedení ICOM v Paříži.

– v případě kdy odborný zaměstnanec nebo spolupracovník ukončí svou spolupráci s muzei a galeriemi je povinen také ukončit své členství v ICOM.

studenti vysokých a vyšších odborných škol

– jejichž vzdělání přímo směřuje k práci a spolupráci s muzei a galeriemi, jedná se o studenty oborů: muzeologie, dějiny umění a konzervování-restaurování

– jejichž vzdělání může směřovat také k práci a spolupráci s muzei a galeriemi – např. historie, etnologie, sdružená uměnovědná studia, biologie, chemie a další vědy. Tito studenti se mohou stát členy ICOM v případě, že doloží potvrzení o aktivní a dlouhodobé spolupráci s muzei a galeriemi a to nikoli pouze doložení o vykonání povinné školní praxe, ale doklad o dlouhodobé spolupráci dobrovolnické či brigádnické.

– studenti při úhradě poplatku členství ICOM budou nadále pokaždé s potvrzením o zaplacení dodávat ČV ICOM potvrzení o studiu.

ICOM poskytuje svým členům tyto výhody:

– účast na všech konferencích a dalších akcích, které ICOM pořádá

– vstup zdarma do členských muzeí po předložení legitimace s platnou známkou (legitimace individuálního člena je vystavena na jméno, každý institucionální člen má nárok na příslušný počet přenosných legitimací pro svoje zaměstnance)

– právo žádat informace z Informačního a dokumentačního centra v Paříži

– informační čtvrtletník ICOM News zdarma (podle osobní volby v anglické, francouzské nebo španělské mutaci)

– časopis Museum international (institucionální členové zdarma, individuální s podstatnou slevou, opět ve zvoleném jazyce)

– některé národní výbory poskytují rovněž slevu na všechny muzejní publikace ve svém okruhu

– účast na práci v mezinárodních komisích, přičemž v jedné jako člen s právem volebním