Modrý štít

Mezinárodní komitét Modrý štít ICBS (International Committee of the Blue Shield) byl vytvořen v červenci 1996, aby koordinoval činnost výkonných orgánů ICOM, ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla), IFLA (Mezinárodní federace knihovnických asociací) a ICA (Mezinárodní rada archivů).

Český komitét Modrý štít je neziskovou národní společností Mezinárodního komitétu Modrý štít (International Committee of the Blue Shield, ICBS) na území České republiky. Je dobrovolnou společností sdružující na základě společného zájmu české výbory, resp. českou reprezentaci ICA, ICOM, ICOMOS, IFLA.

Posláním Českého komitétu Modrý štít je preventivní ochrana, zmírňování rizik a pomoc při záchraně kulturního dědictví ohroženého přírodní katastrofou, selháním člověka či ozbrojeným střetnutím. Za tímto účelem a na zcela dobrovolném základě shromažďuje a šíří informace, koordinuje akce a doporučuje a napomáhá realizaci nezbytných opatření v případě výjimečných situací v ČR nebo prostřednictvím ICBS mimo její hranice všude, kde je zapotřebí pomoci.

Český komitét Modrý štít se ve své činnosti řídí Haagskou konvencí o ochraně kulturního dědictví v případě ozbrojeného střetnutí z roku 1954, Prvním protokolem (1954) a eventuálně Druhým protokolem k ní, přijatým 26. 03. 1999, dále pak Konvencí UNECO k ochraně světového kulturního dědictví z roku 1972, Doporučením UNESCO k ochraně kulturního a přírodního dědictví na národní úrovni (1972), Ženevskými konvencemi (1849), jichž je ČR smluvní stranou, Zásadami Mezinárodní dekády OSN pro zmírnění následků přírodních katastrof (1990-2000) a ustanoveními, doporučeními a žádostmi ICBS.

 

Více na: 

http://www.ancbs.org/cms/index.php/en/

http://skip.nkp.cz/odbCKMS.htm

8. 10. 2013 Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem uspořádal seminář Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II. Program najdete zde.