Stanovy

Stanovy Českého výboru ICOM schválené na plenárním zasedání 9. února 2016.

 

STANOVY

Českého výboru ICOM, z. s.

 

Čl.I.

Úvodní ustanovení

1. Český výbor ICOM, z. s. je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem právnických a fyzických osob působících v muzejnictví a je součástí Mezinárodní rady muzeí (International Council of Museums – ICOM, dále jen „ICOM“), nevládní profesní organizace muzeí a muzejních pracovníků při UNESCO.

 

2. Český výbor ICOM, z. s. je spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Jménem Českého výboru ICOM jedná statutární orgán nebo jím pověřený zástupce dle článku IX. 

 

Čl. II. 

Název a sídlo

1. Plný název spolku zní: Český výbor ICOM, z. s. (dále též „ČV ICOM“ nebo „spolek“).

2. Sídlo: Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno

3. Přidělené IČ: 02481553

 

Čl. III.

Hlavní činnosti, cíle a úkoly

Cílem činnosti ČV ICOM je napomáhat spolupráci, vzájemné pomoci a výměně informací mezi členy organizace. Kromě toho plní ČV ICOM tyto další závažné úkoly:

1. Podporuje a rozšiřuje myšlenky a cíle ICOM v řadách pracovníků muzeí a galerií v České republice a podílí se na realizaci programu ICOM jak v České republice, tak i v zahraničí.

2. Podporuje rozšiřování členské základny ICOM z řad pracovníků muzeí a galerií v České republice.

3. Je hlavním prostředkem pro komunikaci mezi ICOM a jeho členy v České republice.

4. Hájí zájmy ICOM v České republice.

5. Zastupuje zájmy svých členů vůči ústředí ICOM.

6. Spolupracuje s mezinárodními komisemi v oblasti ICOM a s národními i mezinárodními organizacemi, pracujícími v oblasti muzeí, galerií a ochrany kulturního dědictví, či sdružujícími jejich pracovníky.

7. Poskytuje konzultační činnost v oblasti muzejnictví a ochrany kulturního dědictví.

8. Vytváří a zprostředkovává metodické a jiné odborné materiály v oblasti muzejnictví a ochrany kulturního dědictví, překlady takových materiálů z cizích jazyků a jejich publikování.

9. Pořádá konference a semináře.

 

Čl. IV.

Členství ve spolku

1. Členem ČV ICOM se může stát každá instituce či jednotlivec, jenž je členem ICOM a jenž má sídlo nebo bydliště (trvalé nebo přechodné) na území České republiky. Členské kategorie jsou: institucionální, individuální (která se dělí na řádného člena a důchodce vybaveného všemi právy, studenta a donora, kteří nemají právo volit ani být voleni). Ze stávajících členů může předsednictvo ČV ICOM navrhnout čestného člena, kterého následně schvaluje ICOM.

Členem se nemohou stát osoby a instituce zabývající se výdělečným obchodem s předměty kulturního dědictví.

2. Jednotlivci nebo instituce, které se rozhodnou vstoupit do ICOM, vyplní členskou přihlášku na předepsaném formuláři a předloží ji ČV ICOM k posouzení. Předsednictvo přihlášku posoudí, předá k registraci Generálnímu sekretariátu ICOM v Paříži. Po přijetí do ICOM, stvrzeným předáním členské průkazky opatřené členským číslem a nalepenou členskou známkou prokazující, že členský příspěvek za kalendářní rok byl zaplacen, se člen automaticky stává členem ČV ICOM a je zapsán do databáze členů ČV ICOM.

3. Každý další rok, po obdržení členského příspěvku, předá ČV ICOM každému členu novou členskou známku, kterou se označí členský průkaz ICOM.

4. Povinnost platit členské příspěvky nastává každoročně 1. ledna a je třeba ji splnit dle dispozic Generálního sekretariátu, zpravidla nejpozději do 1. dubna daného roku. Členský příspěvek je možné uhradit i před započetím této lhůty na následující období.

5. Členství v ČV ICOM zaniká nezaplacením členského příspěvku do 1. dubna příslušného roku nebo na základě jiného závažného porušení členských povinností. Člen je povinen předat neprodleně na sekretariát ČV ICOM členskou průkazku ICOM.

6. ČV ICOM vede seznam členů spolku, který je veřejně přístupný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí tajemník ČV ICOM při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozví.

 

Čl. V.

Práva a povinnosti členů ČV ICOM

Člen má právo:

1. Podílet se na řízení spolku, zejména je oprávněn účastnit se plenárního zasedání spolku a hlasovat na něm.

2. Volit a být volen do orgánů spolku (vyjma studentů a donorů).

3. Podílet se na činnosti ČV ICOM a být o ní informován.

4. Využívat pomoci ČV ICOM při řešení vztahů mezi členy a závažných sporů členů s jinými subjekty.

5. Na člena ČV ICOM se vztahují všechna členská práva dle platného Statutu ICOM, především právo na členství v mezinárodních odborných komisích ICOM.

 

Člen je povinen:

1. Dodržovat Etický kodex ICOM.

2. Podle svých sil a schopností, radou i skutkem naplňovat poslání a úkoly ČV ICOM.

3. Dodržovat stanovy a respektovat rozhodnutí orgánů ČV ICOM.

4. Veřejně vystupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno ČV ICOM a poslání, k němuž se ČV ICOM programově hlásí.

5. Podílet se na práci orgánů ČV ICOM, jichž je členem, nebo pracovních skupin, do nichž byl jmenován, vykonávat funkce v ČV ICOM, do nichž byl zvolen.

6. Včas platit členské příspěvky ve výši každoročně stanovené Výkonnou radou ICOM pro Českou republiku, navýšené maximálně o 20% přirážku sloužící k financování činnosti ČV ICOM.

7. Dodržovat a plnit všechny členské povinnosti dle platného Statutu ICOM.

 

Čl. VI.

Orgány spolku

Organizační strukturu ČV ICOM tvoří Plenární zasedání členů, Předsednictvo a Revizní komise.

 

Čl. VII.

Plenární zasedání

1. Plenární zasedání je vrcholným orgánem ČV ICOM. Plenární zasedání může být řádné nebo mimořádné.

2. Řádné plenární zasedání členů se koná vždy nejméně jednou za kalendářní rok a svolává ho předsednictvo ČV ICOM, které informuje všechny členy vhodným způsobem nejméně 28 dní předem. Předsednictvo ČV ICOM je rovněž povinno svolat plenární zasedání vždy, požádá-li o to alespoň třetina jeho členů, a to do 3 měsíců ode dne doručení písemné žádosti nebo při nutnosti doplnit předsednictvo ČV ICOM, klesne-li počet jeho členů pod 50%.

3. Člen, jenž se nemůže zúčastnit pravidelného plenárního zasedání, může písemně zplnomocnit jiného člena Českého výboru ICOM, aby jednal jeho jménem. Tento zmocněnec má po dobu jednání všechna členská práva člena, kterého zastupuje, včetně hlasovacího práva.

4. K výhradním oprávněním plenárního shromáždění členů patří:

a) rozhodování o aktivitách spolku v dlouhodobém a střednědobém horizontu

b) schvalování stanov a jejich změn

c) schválení roční zprávy o činnosti ČV ICOM za uplynulé období

d) schválení roční zprávy o hospodaření ČV ICOM za uplynulé období

e) schválení zprávy revizní komise za uplynulé období

f) odvolání členů proti rozhodnutím předsednictva ČV ICOM

g) volba členů předsednictva ČV ICOM a revizní komise

h) rozhodování o zrušení ČV ICOM

  i) rozhodování o dalších otázkách, které plenárnímu zasedání svěřují stanovy

5. Plenární zasedání ČV ICOM je usnášeníschopné, pokud je přítomno alespoň 10% členů oprávněných volit, buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnců.

6. Individuální člen má jeden oprávněný hlas pro volby i pro běžná rozhodování, vyjma studentů a donorů, kteří mají hlas pouze pro běžná rozhodování, nemohou volit ani být voleni. Institucionální člen má 3 oprávněné hlasy pro volby i pro běžná rozhodování. Institucionální člen musí písemně zmocnit osobu, která bude hlasovat jeho jménem.

7. Usnesení plenárního zasedání jsou platná, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných řádných členů, s výjimkou následujícího ustanovení v bodu 8, dále pak článku XII. bod 4 a článku XIII.

8. V případě hrubého porušení stanov ČV ICOM odvolává plenární zasedání členy předsednictva nebo členy revizní komise nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů plenárního zasedání.

 

Čl. VIII.

Předsednictvo 

1. Kolektivním výkonným orgánem spolku je předsednictvo. Členy předsednictva jsou předseda, tajemník, pokladník a dva členové předsednictva.

2. Členové předsednictva jsou voleni na období tří let. Funkci mohou zastávat nejdéle dvě po sobě následující volební období. Pokud je člen předsednictva druhé období zvolen předsedou, může tuto funkci zastávat po dobu dvou volebních období.

3. Každý právoplatný člen ICOM, který je členem ČV ICOM, jakož i designovaný zástupce institucionálního člena, má právo kandidovat na člena předsednictva (vyjma studentů a donorů). Kandidaturu musí navrhnout alespoň jeden jiný člen ČV ICOM a navržený musí návrh přijmout a to nejpozději 10 dní před uskutečněním volby, aby kandidatura mohla být oznámena.

4. Jednání předsednictva se může s hlasem poradním účastnit předseda revizní komise. 

5. Členství v předsednictvu zaniká podle článku VIII. bod 2, dále pokud je odvolán plenárním zasedáním, pokud člen předsednictva rezignuje písemně na svoji funkci, přestane být členem ICOM, anebo klesne-li jeho účast na jednáních předsednictva pod 50% za jeden kalendářní rok s výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů. V případě rezignace člena předsednictva dojde k zániku členství v předsednictvu ke dni jejího doručení. Klesne–li účast člena předsednictva pod 50% za jeden kalendářní rok, nikoliv v důsledku zdravotních důvodů, dojde k zániku členství v předsednictvu ke dni rozhodnutí předsednictva.

6. V případě zániku členství v předsednictvu dle článku VIII. bod 5 může být uvolněné místo doplněno kooptací jiného člena ČV ICOM, kterou provedou zbylí členové předsednictva, a to až do konání následujícího plenárního zasedání, na kterém se uvolněné místo obsadí volbou. Člen předsednictva, zvolený v těchto doplňujících volbách, zastává svou funkci po stejné období jako ten, na jehož místo nastoupil.

7. Jestliže v průběhu funkčního období zanikne členství nebo byla odvolána nadpoloviční většina členů předsednictva zvoleného plenárním zasedáním, je vždy, nejpozději do 30 dnů, nutno svolat plenární zasedání, které provede novou volbu předsednictva.

8. Jednání předsednictva svolává předseda ČV ICOM podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. V případě, že o jednání předsednictva požádá nadpoloviční většina členů předsednictva, je předseda ČV ICOM vždy povinen jednání svolat, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Nesvolá-li předseda ČV ICOM jednání předsednictva do 30 dnů ode dne doručení žádosti, je nadpoloviční většina členů předsednictva oprávněna svolat jednání sama.

9. Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud se jeho zasedání účastní nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí předsednictva jsou platná, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina jeho zúčastněných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČV ICOM.

10. Předsednictvo řeší aktuální úkoly, hospodaří s finančními prostředky ČV ICOM. Za svou činnost je odpovědné plenárnímu zasedání. Předkládá plenárnímu zasedání ke schválení roční plán činnosti a roční rozpočet ČV ICOM. Předsednictvo předkládá plenárnímu zasedání zprávu o činnosti a hospodaření ČV ICOM za uplynulé období.

11. Předsednictvo zřizuje pro plnění mimořádných úkolů pracovní skupiny, jejichž členy jmenuje a odvolává.

 

Čl. IX.

Předseda ČV ICOM 

1. Předseda ČV ICOM je statutárním orgánem ČV ICOM.

2. Předseda ČV ICOM je členem předsednictva a za svou činnost je odpovědný plenárnímu zasedání.

3. V působnosti předsedy ČV ICOM je zejména:

• zastupovat ČV ICOM navenek;

• svolávat a řídit jednání předsednictva a plenárního zasedání;

• vydávat vnitřní dokumenty organizační povahy.

4. Předsedu si zvolí členové předsednictva ze svého středu okamžitě po volbě předsednictva plénem.

5. Pokud je předseda ČV ICOM odvolán dle čl. VII odst. 8, nebo zanikne jeho členství v předsednictvu, přecházejí pravomoci předsedy na tajemníka.

6. V případech, kdy předseda nemůže z různých důvodů vykonávat svou funkci, pověří dle potřeby z členů předsednictva svého zástupce.

 

Čl. X.

Revizní komise ČV ICOM 

1. Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem ČV ICOM. Revizní komise za svou činnost odpovídá plenárnímu zasedání. Členy revizní komise navrhuje předsednictvo a volí plénum.

2. Členy revizní komise jsou její předseda a dva členové, kteří jsou voleni plenárním zasedáním vždy na tři roky. Předsedu si zvolí členové revizní komise ze svého středu okamžitě po zvolení revizní komise plénem.

3. Členství v revizní komisi zaniká, pokud člen revizní komise rezignuje na svoji funkci. V případě rezignace člena revizní komise dojde k zániku členství ke dni jejího doručení, případně oznámení rezignace spolku.

4. Jestliže v průběhu funkčního období zanikne členství nebo byla odvolána nadpoloviční většina členů revizní komise zvolené plenárním zasedáním, je vždy nutno svolat do 30 dnů plenární zasedání, které provede novou volbu revizní komise.

5. Revizní komise je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň dva členové.

6. Žádný z členů revizní komise nesmí být členem předsednictva spolku. Předseda revizní komise se může účastnit jednání předsednictva s hlasem poradním.

7. Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření ČV ICOM a informuje o výsledcích kontrolní činnosti orgány ČV ICOM. Pravidla činnosti revizní komise se řídí vnitřními předpisy ČV ICOM.

 

Čl. XI.

Hospodaření spolku

1. Zásadou hospodaření spolku je vyrovnanost příjmů a výdajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro činnost spolku včetně správy spolku.

2. Řádné plenární zasedání schvaluje výsledek hospodaření ČV ICOM za předchozí období a plán hospodaření spolku na období příští, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Výsledek hospodaření za předchozí období a plán na příští období předkládá ke schválení předseda spolku na základě vyjádření revizní komise.

3. S finančními a hmotnými prostředky hospodaří předsednictvo podle schváleného plánu činnosti a v souladu s příslušnými právními předpisy a nejméně jednou za rok předkládá zprávu o plnění plánu činnosti revizní komisi. 

4. Příjmy spolku jsou:

a) členské příspěvky tvořené základní částkou stanovenou ICOM navýšenou dle článku V., bod 6. Základní částku stanovenou ICOM předává ČV ICOM do rozpočtu ICOM, část tvořenou navýšením využívá pro zajištění vlastní činnosti.

b) příjmy z vlastní činnosti

c) dotace a granty z veřejných rozpočtů

d) dotace a granty z nestátních neziskových organizací

e) dary právnických a fyzických osob

5. Všechny příjmy Českého výboru ICOM se ukládají na bankovní účet zřízený k tomuto účelu a všechny platby z příkazu ČV ICOM se vyplácejí z tohoto účtu.

 

Čl. XII.

Dodatky a změny stanov

1. Tyto stanovy Českého výboru ICOM jsou schváleny plenárním zasedáním ČV ICOM. Dodatky a změny může schvalovat každé další plenární zasedání.

2. Každý eventuální dodatek či změna může být navržen pouze členy ČV ICOM. Znění navrhovaných změn a případný vysvětlující materiál musí být předloženy členům ČV ICOM nejméně 28 dní před plenárním zasedáním, na kterém se o nich bude jednat.

3. Navrhované změny a doplňky mohou být v průběhu plenárního zasedání dále modifikovány jen za předpokladu, že tyto modifikace jsou zásadního charakteru. O tom, které modifikace jsou či nejsou zásadního charakteru, rozhodne předsednictvo spolku.

4. O schválení změn a dodatků stanov rozhodne tříčtvrtinová většina členů přítomných na jednání plenárního zasedání za předpokladu, že se plenárního zasedání zúčastní alespoň 20% členů oprávněných volit, ať už osobně, nebo prostřednictvím svých zmocněnců.

 

Čl. XIII.

Rozpuštění ČV ICOM

1. ČV ICOM zaniká, pokud přestane být uznáván Výkonnou radou ICOM, nebo rozhodne-li o tom plenární zasedání usnesením dvoutřetinové většiny všech členů ČV ICOM.

2. ČV ICOM může zaniknout i z jiných důvodů stanovených zákonem.

3. Po zrušení spolku bude provedena likvidace, přičemž vhodnou osobou pro funkci likvidátora se stanovuje poslední předseda ČV ICOM. Likvidace se provede dle příslušných ustanovení o likvidaci spolku v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména dle ustanovení § 269 a násl.

 

Stanovy ČV ICOM, platné od 10. 11. 1993, se ruší.

 

Tyto stanovy byly projednány a schváleny na plenárním zasedání Českého výboru ICOM dne 9. února 2016.

 

 

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. a č. 304/2013 Sb. po ověření na Krajském soudu v Brně uvádíme údaje platné od 1. 1.2014 pro identifikaci Českého výboru ICOM:

Název subjektu: Český výbor ICOM

Spisová značka: L 2008 vedená u Krajského soudu v Brně, den zápisu 1.1.2014

Sídlo: Zelný trh 299/6, Brno-město, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 02481553

Právní forma: 704 – Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích.

Datum vzniku: 24.6.1992.