AMG

 

Asociace muzeí a galerií České republiky (zkratka AMG) je nezisková organizace sdružující muzejní instituce a osoby pracující v oboru. Byla založena v roce 1990 pod názvem Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerii. Nový název používá Asociace od roku 2000.

 

Členství v AMG je dobrovolné. Členy AMG se mohou stát muzea, galerie nebo jiné právnické osoby působící v muzejnictví, která jsou zřizovaná státem, samosprávnými celky, ale i podnikatelskými a soukromými subjekty. V současnosti má 280 řádných členů (přibližně 55 % muzejních institucí v České republice a zároveň 85 % těch největších z nich), a 95 členů čestných a individuálních.

 

Poslání AMG je všestranný rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích. Hájí společné zájmy a práva muzeí sdružených v AMG v duchu principů stanovených Etickým kodexem Mezinárodní rady muzeí ICOM. Utváří koncepce a iniciuje projekty v oboru muzejnictví. Vytváří oborové informační systémy. Podporuje vzdělávání pracovníků muzeí. Propaguje a popularizuje činnost muzeí. Aktivně zasahuje do legislativního procesu uplatňováním profesních hledisek při tvorbě právních norem, které ovlivňují odborné, právní i ekonomické postavení muzeí a oboru muzejnictví jako celku. Spoluprácuje s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí.

 

K hlavním aktivitám AMG patří pořádání Národní ceny Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, vede Školu muzejní propedeutiky a pořádá další vzdělávací programy pro muzejní pracovníky. Organizuje profesní konference. AMG provozuje vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Vydává profesní časopis Věstník Asociace muzeí a galerií.

 

Více na:

http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni