O Generální konferenci 2022

ICOM Praha 2022

Uspořádání Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM v Praze v roce 2022 (dále jen „GK“) je mimořádná příležitost k propagaci českého muzejnictví a české kultury vůbec. Mezinárodní rada muzeí ICOM je největší a nejvýznamnější oborovou organizací na světě. Generální konference ICOM jejich významem pro kulturu je možné přirovnat k Olympijským hrám. GK ICOM v roce 2022 připravuje Český výbor ICOM.

České muzejnictví je významným společenským fenoménem, který se podílí na tvorbě kulturní identity české, evropské i světové. Celosvětově mimořádné je už samotné množství sbírkových předmětů, které dosahuje počtu asi 65 milionů. Poměrně hustá je také samotná muzejní infrastruktura a řada sbírkových předmětů, které jsou v jednotlivých muzeích uloženy, přesahuje svou hodnotou regionální kontext (např. nejstarší keramická socha na světě Věstonická Venuše, nejstarší portrét na světě – žena z Dolních Věstonic, stroj na výrobu prvních měkkých kontaktních čoček na světě atd.). Čeští muzejníci se také výrazně podíleli na formování evropské a světové muzeologie (především tzv. brněnská škola – Z. Z. Stránský, J. Jelínek, který stál u zrodu Mezinárodního dne muzeí, Definice muzea aj.).

Očekáváme, že generální konference se zúčastní na 4500 ředitelů, vedoucích, kurátorů světových muzeí a pracovníků státních správ a samospráv v oblasti kultury z 120 zemí světa. Delegáty konference budou zajímat muzea a jejich sbírky v Praze i regionech a samozřejmě další příklady našeho kulturního dědictví, jako památky zapsané na Seznam světového (kulturního a přírodního) dědictví UNESCO nebo v Ústředním seznam kulturních památek České republiky. Bohatý program bude mít kolem 350 položek (přednášky, workshopy, exkurze atd.). Hlavní program bude probíhat v Praze v prostorách Kongresového centra Praha a muzeí a galerií. Regiony navštíví delegáti v rámci více jak čtyř desítek konferenčních exkurzí.

Generální konference ICOM má vliv na formování budoucnosti celého muzejního prostředí. Nastaví hlavní směry rozvoje oboru jak v oblasti teoretické, tak praktické. Ovlivní také toky peněz v oboru vyzdvižením nových témat, která je nezbytné v muzejnictví rozvíjet (např. edukační aktivity, on-line aktivity, péče o sbírky…)
Posílení prestiže předsednictví České republiky Radě Evropské unie v roce 2022. Nesmíme také opomenout, že Generální konference ICOM proběhne v době, kdy Česká republika bude v čele Rady Evropské unie a významným způsobem pomůže zemi v budování pozitivní image.
Generální konference ICOM je jednou z nejvýznamnějších kulturních aktivit v České republice od roku 2000.
Generální konferenci bude předcházet přípravné mezinárodní sympozium konané v roce 2021.

Téma generální konference ICOM bude znít The Power of Museums a v jednotlivých panelech budeme debatovat o přínosu a schopnosti muzeí podílet se na formování a rozvoji společnosti v aktuálně diskutovaných oblastech: budoucnost, udržitelný rozvoj, lidská práva, ekonomika a také schopnost obrody sektoru z následků pandemie COVID-19. Hlavní téma je rozvinuté dále do čtyř sekcí:

  1. Účel: Muzea a občanská společnost – úloha muzeí v oblasti lidských práv, sociální angažovanosti a politické angažovanosti.
  2. Udržitelnost: Muzea a schopnost adaptace – prozkoumá možnosti rozvoje i udržitelných modelů financování, definování sociálních a ekonomických příspěvků muzeí rozvoji společnosti.
  3. Vize: Muzejní leadership – bude se zabývat otázkami a podporou rozvoje vedení muzeí, schopnost představitelů reagovat na výzvy a změny.
  4. Rozvoj: Muzea a nové technologie – hodnocení dopadů technologií na veřejnost, zkušenosti, ochrana sbírek a návštěvníků.

Do projektu budou zapojena nejen muzea zřizovaná ministerstvem kultury, ale také muzea zřizovaná ostatními resorty (ministerstvo obrany, ministerstvo školství, ministerstvo vnitra, ministerstvo zemědělství) a samosprávami. Podporu akci formou záštity jsme již získali z ministerstev kultury, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, obrany, školství mládeže a tělovýchovy, úřadu vlády, dále od České komise UNESCO. Příslib udělení záštity vyjádřila ministerstva vnitra, zahraničí a zemědělství a Hlavní město Praha.

Celkový rozpočet na přípravu, realizaci a vyhodnocení v letech 2020-2023:

celková částka: 69 688 396,- Kč
– z toho v roce 2020 MK uvolnilo 1 500 000,- Kč
– v roce 2022 bude z registračních poplatků, od sponzorů a vystavovatelů a z grantu hlavního města Prahy uhrazeno 45 089 596,- Kč

Český výbor ICOM žádá finanční dotaci na zajištění
– přípravná fáze v roce 2021 ve výši 6 370 000,- Kč
                (viz kapitola 1. Rozpočet na zajištění přípravné fáze v roce 2021)
– doprovodného programu v roce 2022 ve výši 15 928 800,- Kč
                (viz kapitola 2.1. Zajištění provozu sekretariátu, zajištění doprovodného programu)
– vyhodnocení generální konference v roce 2023 ve výši 800 000,- Kč
(viz kapitola 3. Rozpočet na rok 2023)
– celková částka na roky 2021-2023 žádaná z dotace je ve výši 23 098 800,- Kč

2020

Se zřízením profesionálního sekretariátu ČV ICOM se rozbíhají přípravy #ICOMPrague2022
S účinností od 1. 7. byl zřízen profesionální sekretariát ČV ICOM, jehož jedním z hlavních úkolů je příprava 26. Generální konference ICOM v Praze. Výkonnou ředitelkou se stala bývalá předsedkyně ČV ICOM Martina Lehmannová. Postupující práce na přípravě #ICOMPrague2022 prezentovala na Mimořádném plenárním zasedání ČV ICOM v Národním muzeu 16. září, kde bylo také zvoleno nové předsednictvo, které český ICOM povede až do roku 2023. Práci sekretariátu Martina Lehmannová představila 30. září také slovenským kolegům ze Slovenského komitétu ICOM prostřednictvím on-line prezentace.

Shrnutí příprav #ICOMPrague 2022 v prezentaci ke stažení ZDE (.PPTX).

2019

Generální konference ICOM v Kyotu – předání vlajky
Součástí závěrečného programu GK ICOM v Kyotu se stalo slavnostní předání vlajky ICOM, která je symbolem štafety pořádání generální konference. Jedná se o tradiční akt v rámci něhož organizátoři aktuální generální konference předají vlajku ICOMu zástupcům organizátorů příští generální konference. Od předsedy ICOM Japonsko a starosty města Kyoto jsme převzali vlajku. Tímto symbolickým aktem byla celá generální konference v Kyotu ukončena.

GENERÁLNÍ KONFERENCE ICOM BUDE V ROCE 2022 V PRAZE!!!

V červnu 2018 proběhlo hlasování  o hostitelském městě pro generální konferenci ICOM 2022. Vítězný národní výbor ICOM Egypt začal připravovat 26. generální konferenci ICOM v Alexandrii.  Obě strany se snažily splnit podmínky a požadavky pro pořádání Generální konference ICOM, což je událost, jejíhož bohatého programu s více jak 150 přednáškami či workshopy se účastní na 3 000 muzejníků. Generální konference v Alexandrii v roce 2022 měla být první v africké a arabské zemi. Alexandrie, jako domov starověké a moderní „biblioteky“, se zdála být atraktivním místem.  Po deseti měsících přípravy však generální sekretariát ICOM obdržel dopis od guvernéra Alexandrie a e-maily od národního výboru ICOM Egypt, které uvádějí, že generální konferenci 2022 v Alexandrii nejsou schopni uspořádat. Výkonná rada ICOM proto neměla jinou možnost, než toto rozhodnutí s lítostí přijmout a proces zastavit.

Město Praha se v hlasování umístilo na druhém místě. Výkonná rada ICOM proto přijala rozhodnutí pověřit Český výbor ICOM uspořádáním 26. generální konference ICOM v Praze. ICOM Česká republika nyní připravuje Organizační výbor, který bude spolupracovat s partnery na všech úrovních od místní po národní i mezinárodní. ICOM se těší s důvěrou na uspořádání generální konference v hlavním městě České republiky v roce 2022. Originální znění textu najdete zde.